แบบฟอร์มยื่นคำร้องออนไลน์
คำนำหน้า
ชื่อ-นามสกุล
บัตรประจำตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปีเกิด:
อายุ
หมู่โลหิต:
สัญชาติ
เลือกตำแหน่ง
ที่อยู่ที่ตามทะเบียนบ้าน:
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:
โรงเรียน/บุคลากรในสำนักงานโปรดเลือก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
อำเภอ:
วันที่บรรจุเข้ารับราชการ:
กรณียื่นคำขอเนื่องจาก:
เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท:
เบอร์โทรศัพท์:
หมายเลขบัตรเดิม / กรณีไม่มีใส่หมายเลข ( 0 )

รูปภาพชุดปกติขาว:
รูปถ่ายบัตรประชาชน :
รูปถ่ายบัตรข้าราชการเดิม/รูปถ่ายใบตรวจกรุ๊ปเลือด/รูปถ่ายใบแจ้งความ :
รูปภาพลายมือชื่อหรือลายเซ็น :

ยกเลิกคำร้อง