คำร้องขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ลำดับ รหัสคำร้อง วันที่ทำรายการ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เหตุผลที่ยื่นคำขอ โรงเรียน/หน่วยงาน สถานะรายการ
1 011197 2024-05-24 12:42:55 นาย ธีรพลไชยรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 011196 2024-05-24 12:01:53 นาง กมลลักษณ์ สุพรรณบูรณ์ ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 011195 2024-05-23 15:34:14 นาย คณินณัฏฐ์ มงคลกิตติโชต รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านสวายสอ ดำเนินการเรียบร้อย
4 011194 2024-05-23 15:22:57 นาง วัลยา วานิชกิจ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
5 011193 2024-05-23 14:02:09 นาย ปิยะณัฐ เพียโคตร ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ดำเนินการเรียบร้อย
6 011192 2024-05-21 14:46:51 นางสาว ปนัดดา เหล็กดี ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านโคกสนวน ดำเนินการเรียบร้อย
7 011191 2024-05-21 10:46:35 นางสาว ศุภานิช กันสุมาโส ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 011190 2024-05-20 16:02:35 นาง ภีรพร แพงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านนาศรีนวล ดำเนินการเรียบร้อย
9 011189 2024-05-20 14:33:49 นาง ดาวหลง บุญญะฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
10 011188 2024-05-20 11:22:27 นางสาว สิริพร เกตุชาติ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี ดำเนินการเรียบร้อย
11 011187 2024-05-19 15:50:12 นางสาว วรารัตน์ วรกิตติ์ธนติกูล ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง ดำเนินการเรียบร้อย
12 011186 2024-05-18 14:41:32 สิบเอก ปัญญาวรรธน์ พางาม ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
13 011185 2024-05-16 18:29:17 นาย นิพนธ์ ไชยศรีรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านโคกสนวน ดำเนินการเรียบร้อย
14 011184 2024-05-16 14:40:11 นางสาว ชัชฎาภรณ์ บัวโฮม ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านบุหนองเทา ดำเนินการเรียบร้อย
15 011183 2024-05-16 13:12:55 นาย วัชรพงษ์ เยียวรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง ดำเนินการเรียบร้อย
16 011182 2024-05-15 22:54:48 นางสาว ปัณรส ปานทอง ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ ดำเนินการเรียบร้อย
17 011181 2024-05-15 19:03:49 นาย บรรพต แก้วเพ็ชร ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ดำเนินการเรียบร้อย
18 011180 2024-05-15 18:07:45 นางสาว ศิริประภา ยัญญะจันทร์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ดำเนินการเรียบร้อย
19 011179 2024-05-15 15:33:28 นาย ธนิก สนโสม ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ดำเนินการเรียบร้อย
20 011178 2024-05-15 13:04:18 นางสาว ศศิมาภรณ์ สราญบุรุษ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านสวายจีก ดำเนินการเรียบร้อย
21 011177 2024-05-15 08:20:38 นางสาว ปาริชาติ เพียรกล้า ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก ดำเนินการเรียบร้อย
22 011176 2024-05-14 22:35:16 นางสาว อรวรรณ มะลิซ้อน ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ดำเนินการเรียบร้อย
23 011175 2024-05-14 18:14:46 นางสาว อรอนงค์ ยัดไธสง ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดหนองปล่อง ดำเนินการเรียบร้อย
24 011174 2024-05-13 19:47:57 นางสาว จุฑาลัย จังอินทร์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดละลวด ดำเนินการเรียบร้อย
25 011173 2024-05-13 16:17:25 นาง เดือนเพ็ญ เสรีวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านฝังงา ดำเนินการเรียบร้อย
26 011172 2024-05-13 16:08:49 นาย ชนาธิป อธิภัทรธรรม ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร ดำเนินการเรียบร้อย
27 011171 2024-05-13 12:40:39 นาง สิรินยา พ้นภัย ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดหนองปล่อง ดำเนินการเรียบร้อย
28 011170 2024-05-13 10:12:07 นางสาว นิภาพร ชะอ้อนรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด ดำเนินการเรียบร้อย
29 011169 2024-05-09 10:18:41 นางสาว สุนารี จิตรรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนอนุบาลชำนิ ดำเนินการเรียบร้อย
30 011168 2024-05-09 10:06:08 นาง มิ่งมณี ยังสุขเกษม ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนอนุบาลชำนิ ดำเนินการเรียบร้อย
31 011166 2024-05-07 15:09:35 นางสาว สุจิตรา ชาวสุรินทร์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ ดำเนินการเรียบร้อย
32 011165 2024-05-07 12:04:53 นางสาว ปิยา วิเศษนคร ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์ 5) ดำเนินการเรียบร้อย
33 011164 2024-05-07 10:30:42 นาง จินดา โกศลสุข ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดำเนินการเรียบร้อย
34 011163 2024-05-07 09:28:37 นาย กดสยาม ลมงาม ครูชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี ดำเนินการเรียบร้อย
35 011162 2024-05-07 09:22:59 นาง หนึ่งฤทัย ลมงาม ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดหัวสะพาน ดำเนินการเรียบร้อย
36 011161 2024-05-06 12:04:08 นาย ไพฑูรย์ กลมกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านหนองขวาง ดำเนินการเรียบร้อย
37 011160 2024-05-06 09:57:59 นางสาว กนกวรรณ ประกอบศรี ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ดำเนินการเรียบร้อย
38 011156 2024-05-03 11:02:39 นาย กฤษณะ แสงจิรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านหนองทะลอก ดำเนินการเรียบร้อย
39 011155 2024-05-03 11:02:10 นาง นารีรัตน์ ศรีรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านหนองทะลอก ดำเนินการเรียบร้อย
40 011154 2024-05-03 07:00:32 นาง วารุณี สุรโยธี ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ดำเนินการเรียบร้อย
41 011153 2024-05-02 17:07:46 นาง วรรณนิศา มีชัยศุภลักษณ์ ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง ดำเนินการเรียบร้อย
42 011151 2024-05-01 09:34:08 นางสาว พิมพ์ลภัส เดชดำรงรักษ์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองเพิก ดำเนินการเรียบร้อย
43 011150 2024-04-30 16:06:11 นางสาว สิรินดา ผสมหงษ์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ดำเนินการเรียบร้อย
44 011149 2024-04-30 09:17:29 นางสาว สุมาลา รังกลาง ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนพระครูวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
45 011148 2024-04-26 10:56:54 นางสาว นริณทร์พัชร์ สาครรัมย์ ครูชำนาญการ เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ ดำเนินการเรียบร้อย
46 011147 2024-04-25 11:50:03 นาง ชัชฎาภรณ์ ทวีชาติ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง ดำเนินการเรียบร้อย
47 011146 2024-04-25 08:56:01 นางสาว สังวาลย์ งามนวล ครูชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
48 011145 2024-04-23 08:26:30 นาง จันทนา ธีระเมตรสมิต ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
49 011144 2024-04-22 13:47:34 นางสาว กรองกาญจน์ เจียดรัมย์ ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
50 011143 2024-04-22 10:41:21 นางสาว ฟองฝน เจริญรัมย์ ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก ดำเนินการเรียบร้อย
51 011142 2024-04-22 08:59:57 นางสาว ฐนิชา ปวงสุข ครู อันดับ คศ.1 เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี ดำเนินการเรียบร้อย
52 011141 2024-04-19 12:10:44 นางสาว วิภาภรณ์ เจกรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ดำเนินการเรียบร้อย
53 011140 2024-04-18 22:54:05 นางสาว เบญญาภา รพิตระกูล ครู อันดับ คศ.1 เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
54 011139 2024-04-18 11:19:03 นางสาว อมรรัตน์ เชิญรัมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" ดำเนินการเรียบร้อย
55 011138 2024-04-18 10:52:36 นางสาว ณัฐธยาน์ ประโลมรัมย์ พลาซซซ์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ดำเนินการเรียบร้อย
56 011137 2024-04-17 15:51:20 นาง จารุวรรณ สาน้อยกุล ครูชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านช่อผกา ดำเนินการเรียบร้อย
57 011136 2024-04-17 15:32:33 นาง อำพร มอไธสง ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดละลวด ดำเนินการเรียบร้อย
58 011135 2024-04-17 11:27:18 นาง ศุภาวิตา บัวทอง ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) ดำเนินการเรียบร้อย
59 011134 2024-04-16 21:45:22 นาง สุวิมล ประกาศวุฒิชน ครูชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ดำเนินการเรียบร้อย
60 011133 2024-04-14 11:16:25 นางสาว อารีรัตน์ พระชุ่มรัมย์ ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
61 011132 2024-04-11 09:08:52 นาย ชาญวิทย์ สรงสระ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
62 011131 2024-04-09 20:14:18 นาง สุกัญญา การะพันธุ์นิต ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนเบญจคามวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
63 011130 2024-04-09 16:32:03 นางสาว รติมา พระภูจำนงค์ ครูชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ดำเนินการเรียบร้อย
64 011129 2024-04-09 15:58:12 นางสาว พรทิพย์ ประทุมภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
65 011128 2024-04-09 14:26:11 นาย ประจักษ์ โรมรัมย์ ครูผู้สอน บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านกระเดื่อง ดำเนินการเรียบร้อย
66 011127 2024-04-09 14:10:58 นาง สิริมณี วรรณโคตร ครูชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนวัดโกรกประดู่ ดำเนินการเรียบร้อย
67 011126 2024-04-09 11:09:18 นาย ชูศักดิ์ อุสาทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ดำเนินการเรียบร้อย
68 011125 2024-04-09 10:02:27 นาย บุญมี พิหูสูตร ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านลุงม่วง ดำเนินการเรียบร้อย
69 011124 2024-04-05 09:32:59 นาย กฤษกรพัฒน์ อนุวัน ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านหนองม้า ดำเนินการเรียบร้อย
70 011123 2024-04-04 09:43:50 นางสาว ศิญาธร กฎมัจฉา ครูชำนาญการ เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนบ้านท้องเรือ ดำเนินการเรียบร้อย
71 011122 2024-04-03 23:19:06 นางสาว ศิริรัตน์ ดีสวัสดิ์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ดำเนินการเรียบร้อย
72 011121 2024-04-03 15:33:19 นาย จำลอง บุดสา ครูชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดหนองปล่อง ดำเนินการเรียบร้อย
73 011120 2024-04-03 14:35:54 นางสาว จุฬาภรณ์ นามไพร ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ดำเนินการเรียบร้อย
74 011119 2024-04-03 13:36:57 นาย ปวริศร สาโรจน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ดำเนินการเรียบร้อย
75 011117 2024-04-03 12:06:09 นาย ธนยศ ฉาบพิมาย ครูชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านง้าง ดำเนินการเรียบร้อย
76 011116 2024-04-02 14:09:52 นางสาว เขมจิรา ธนูศิลป์ ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านหนองค่าย ดำเนินการเรียบร้อย
77 011115 2024-04-02 11:37:45 นางสาว กิตติญาภัทร สุขชาติ ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนพระครูวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
78 011114 2024-04-01 20:50:57 นางสาว ธนัญญาภรณ์ สถาน ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร ดำเนินการเรียบร้อย
79 011113 2024-04-01 11:42:28 นาง ชลดา ศรีละพันธ์ ครูชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
80 011112 2024-04-01 09:19:45 นาง มณีรัตน์ วงศ์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ดำเนินการเรียบร้อย
81 011111 2024-03-30 10:51:09 นางสาว พันทิศา เลิศเสนา ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนพระครูวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
82 011110 2024-03-28 17:16:49 นาย ประสิทธิ์ ละอองเอก รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ดำเนินการเรียบร้อย
83 011109 2024-03-28 13:02:27 นางสาว ญาตา อรุณสวัสดิ์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดหนองครก ดำเนินการเรียบร้อย
84 011108 2024-03-26 15:44:19 นาย พิริยะพงษ์ จันทร์แจ่มภพ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดหนองปล่อง ดำเนินการเรียบร้อย
85 011107 2024-03-26 15:04:00 นางสาว เพ็ญศิริมาศ ห่ามผักแว่น ครู อันดับ คศ.1 เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านหนองไทร ดำเนินการเรียบร้อย
86 011106 2024-03-25 14:27:40 นาง วีรยา ไชยพิศ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านโนนศิลา ดำเนินการเรียบร้อย
87 011105 2024-03-21 14:29:38 นางสาว กฤตติกา นุนิลพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนบ้านกระเดื่อง ดำเนินการเรียบร้อย
88 011104 2024-03-19 14:55:39 นางสาว ศิวพร ซอมรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนวัดบ้านรุน ดำเนินการเรียบร้อย
89 011103 2024-03-18 14:58:51 นางสาว รศิกานต์ ขันเดช ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านโคกเก่า ดำเนินการเรียบร้อย
90 011102 2024-03-14 14:53:24 นาย วุฒิกรณ์ การะพันธุ์นิต ครู อันดับ คศ.1 บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองยาง ดำเนินการเรียบร้อย
91 011101 2024-03-13 13:22:53 นาย สวัสดิ์ ชาติรัมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ดำเนินการเรียบร้อย
92 011100 2024-03-12 09:56:38 นาย จิรยศ จรดรัมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล ดำเนินการเรียบร้อย
93 011099 2024-03-11 14:49:57 นางสาว นฤมล เพียขันทา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดละลวด ดำเนินการเรียบร้อย
94 011098 2024-03-06 14:00:59 นาง กัญติมา ปะรินรัมย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
95 011097 2024-03-06 13:55:45 นาง สุชญา ภะคะโต ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
96 011096 2024-03-06 09:41:53 นางสาว นุชรี สุขประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองค่าย ดำเนินการเรียบร้อย
97 011095 2024-03-05 10:31:14 นางสาว ส่องแสง รอบแคว้น ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร ดำเนินการเรียบร้อย
98 011094 2024-03-04 22:17:17 นาง ถาวร ชุนไธสง ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดขี้ตุ่น ดำเนินการเรียบร้อย
99 011093 2024-03-04 15:56:01 นางสาว เอื้อมพร พันธ์รัมย์ ครู อันดับ คศ.1 บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) ดำเนินการเรียบร้อย
100 011092 2024-03-04 15:29:11 นางสาว ภัชราพร เนาวะบุตร ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านเมืองแฝก ดำเนินการเรียบร้อย
101 011091 2024-03-04 12:21:09 นาย เดชนรงค์ ประโมทะโก ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
102 011086 2024-03-01 10:35:43 นางสาว ศิริพร สุระมณี นักวิชาการตรวจสอบภายใน ขอมีบัตรครั้งแรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
103 011085 2024-03-01 10:29:16 นางสาว นภาภรณ์ มาตรวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
104 011084 2024-02-29 11:50:57 นางสาว ชนิกานต์ ศรีงาน ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านโนนศิลา ดำเนินการเรียบร้อย
105 011083 2024-02-29 11:49:41 นางสาว ณิชาภัทร ภาคภูมิ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี ดำเนินการเรียบร้อย
106 011082 2024-02-29 11:49:21 นางสาว ดลยา คำหอม ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
107 011081 2024-02-28 16:55:41 นางสาว บุศย์รินทร์ จะแรมรัมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง ดำเนินการเรียบร้อย
108 011080 2024-02-27 13:05:50 นาง เบญญาภา ชาติรัมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ ดำเนินการเรียบร้อย
109 011079 2024-02-26 17:06:13 นาย ปิยาวัชร คะเรรัมย์ ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
110 011078 2024-02-23 15:47:06 นาย รุ่งโรจน์ หวังชม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
111 011077 2024-02-23 15:47:04 นาย รุ่งโรจน์ หวังชม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
112 011076 2024-02-22 16:16:42 นาย กิตติพรรช์ ฉัตรธนวรโรจน์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร ดำเนินการเรียบร้อย
113 011075 2024-02-22 09:59:32 นางสาว วิราภรณ์ นุการรัมย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนเบญจคามวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
114 011074 2024-02-21 16:59:47 นาย อภิสิทธิ์ มะลิวัลย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" ดำเนินการเรียบร้อย
115 011073 2024-02-20 12:47:05 นางสาว กุลธิดา จารพิมพ์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" ดำเนินการเรียบร้อย
116 011072 2024-02-20 10:52:58 นางสาว อัจฉราภรณ์ พลอยภิรมย์ ครูชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านหนองค่าย ดำเนินการเรียบร้อย
117 011071 2024-02-19 15:02:59 นาง ขวัญนภา นามแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง ดำเนินการเรียบร้อย
118 011070 2024-02-19 11:28:36 นาย พัฒณพงศ์ ศรีกลับ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) ดำเนินการเรียบร้อย
119 011069 2024-02-19 10:07:26 นางสาว อัญธิการ์ สุขแก้ว ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ดำเนินการเรียบร้อย
120 011068 2024-02-19 09:44:27 นาย จันทร ทองผาย ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ดำเนินการเรียบร้อย
121 011065 2024-02-15 20:14:07 นางสาว ปนิดา จอยเอกา ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านดอนหวาย ดำเนินการเรียบร้อย
122 011064 2024-02-15 13:42:10 นางสาว รัชฎาภรณ์ พิมพ์เชื้อ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ดำเนินการเรียบร้อย
123 011063 2024-02-15 12:19:09 นางสาว เพ็ญจันทร์ วันนา ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ดำเนินการเรียบร้อย
124 011062 2024-02-14 13:49:56 นาง กฤติมา สารรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านตะขบ "โนนตะครองโคกใหม่วิทยา" ดำเนินการเรียบร้อย
125 011061 2024-02-12 16:49:05 นาง จวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
126 011060 2024-02-12 13:00:49 นาง ทิพย์วรรณ สเมทเฮิรสต์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านโคกวัด ดำเนินการเรียบร้อย
127 011059 2024-02-09 11:49:25 นาง พรรษชล จ่าไธสง ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ดำเนินการเรียบร้อย
128 011058 2024-02-08 22:16:01 นาง สมจิต แพนดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดขี้ตุ่น ดำเนินการเรียบร้อย
129 011057 2024-02-08 11:29:09 นาย ไพศาล จิตตวิวัฒนา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ดำเนินการเรียบร้อย
130 011056 2024-02-08 11:27:10 นางสาว กนกวรรณ หาญวิเศษ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
131 011055 2024-02-08 09:14:18 นางสาว สุจิตรา สาครรัมย์ ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ ดำเนินการเรียบร้อย
132 011054 2024-02-07 13:21:12 นางสาว วลัยพร สูงยิ่ง ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านดอนหวาย ดำเนินการเรียบร้อย
133 011053 2024-02-07 09:21:11 นาย กฤษฎา ชิมรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ดำเนินการเรียบร้อย
134 011052 2024-02-05 14:49:55 นางสาว วราลักษณ์ ปันรัมย์ ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) ดำเนินการเรียบร้อย
135 011051 2024-02-05 14:42:07 นางสาว นันทนา บุษบงค์ ครูชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) ดำเนินการเรียบร้อย
136 011050 2024-02-05 10:47:21 นางสาว บุษยารัตน์ ลูกอินทร์ ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านทะเมนชัย ดำเนินการเรียบร้อย
137 011046 2024-02-04 14:00:33 นาย วัฒนชัย ก้อนทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านตาเหล็ง ดำเนินการเรียบร้อย
138 011045 2024-02-04 09:35:38 นาง วันเพ็ญ กาญจนตันติกุล ครูชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
139 011044 2024-02-02 17:42:04 นางสาว เพราเพ็ญ รัตนดี รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร ดำเนินการเรียบร้อย
140 011043 2024-02-02 14:25:55 นาย พินิจ ศรีเนาวรัตน์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านดอนหวาย ดำเนินการเรียบร้อย
141 011042 2024-02-02 14:24:56 นาย วรพล วิเศษสัตย์ ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านดอนหวาย ดำเนินการเรียบร้อย
142 011041 2024-02-01 18:56:13 นางสาว นิสาชล ทองจันทร์ ครู อันดับ คศ.1 บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง ดำเนินการเรียบร้อย
143 011040 2024-02-01 15:17:46 นาง ชานิสา บุตรสุด ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ดำเนินการเรียบร้อย
144 011039 2024-01-31 16:43:59 นางสาว ภัทรา ปนตะคุ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านตลาดชัย ดำเนินการเรียบร้อย
145 011038 2024-01-31 15:15:55 นาย ปิยะ พันชนะ ครูชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านมาบสมอ ยกเลิกคำร้อง
146 011037 2024-01-31 15:15:04 นาย พงศธร คิดรัมย์ ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดสว่างบูรพา ดำเนินการเรียบร้อย
147 011036 2024-01-31 15:09:19 นาย ปิยะ พันชนะ ครูชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านมาบสมอ ดำเนินการเรียบร้อย
148 011035 2024-01-31 14:07:07 นางสาว พรทิพย์ วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
149 011034 2024-01-30 15:21:08 นางสาว ปภาวรินทร์ ชาติศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดโนนสำราญ ดำเนินการเรียบร้อย
150 011033 2024-01-30 15:03:39 นางสาว อนุรีย์ ประโลมรัมย์ ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนวัดโนนสำราญ ดำเนินการเรียบร้อย
151 011029 2024-01-30 07:35:59 นางสาว ยิหวา ยลปรีชา ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านช่อผกา ดำเนินการเรียบร้อย
152 011028 2024-01-29 19:56:54 นางสาว กัญญานัฐ อิ่มรัมย์ ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ดำเนินการเรียบร้อย
153 011027 2024-01-29 17:35:14 นาง ปภัสรา ขันโสม ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ดำเนินการเรียบร้อย
154 011026 2024-01-28 19:37:18 นาย จักรกฤษณ์ แท่นสูงเนิน ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านสมสนุก ดำเนินการเรียบร้อย
155 011025 2024-01-27 12:22:17 นางสาว ณัฐพร วารินทร์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดโกรกประดู่ ดำเนินการเรียบร้อย
156 011024 2024-01-26 15:50:16 นาย ชาญชัย ภะคะโต ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ ดำเนินการเรียบร้อย
157 011023 2024-01-26 15:07:15 นาย สุรพล พวงมาเทศ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ ดำเนินการเรียบร้อย
158 011022 2024-01-26 11:22:13 นางสาว สุภาภรณ์ คะโลรัมย์ ครูชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านโนนแดง ดำเนินการเรียบร้อย
159 011019 2024-01-26 09:58:46 นางสาว นริศรา กาญจนศร ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
160 011018 2024-01-25 15:31:45 นาย ปรีชา เวชสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโนนศิลา ดำเนินการเรียบร้อย
161 011016 2024-01-25 11:57:55 นางสาว กาญจนา อายุยืน ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง ดำเนินการเรียบร้อย
162 011015 2024-01-24 14:10:10 นาง อนงค์ เหลาฉลาด ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ดำเนินการเรียบร้อย
163 011014 2024-01-24 13:38:07 นางสาว อินทิรา จุลพล ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนเรืองทองสามัคคี ดำเนินการเรียบร้อย
164 011013 2024-01-24 06:22:57 นาย จิรวัฒน์ ธรรมวงศ์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดหนองปล่อง ดำเนินการเรียบร้อย
165 011012 2024-01-23 21:25:49 นางสาว จิตอาภา เทพรำพึง ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก ดำเนินการเรียบร้อย
166 011011 2024-01-23 11:06:53 นาย สุริยา สุขวิเศษ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
167 011010 2024-01-23 08:18:06 นางสาว สุธิดา พลีดี ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านโนนแดง ดำเนินการเรียบร้อย
168 011009 2024-01-23 05:52:14 นางสาว พรพิมล ศรีแพงมล ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านตลาดชัย ดำเนินการเรียบร้อย
169 011008 2024-01-22 18:12:05 นางสาว ปรียาพร อาจเอื้อม ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านช่อผกา ดำเนินการเรียบร้อย
170 011007 2024-01-22 17:05:57 นางสาว อาทิตยา ทิมะพันธ์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ดำเนินการเรียบร้อย
171 011006 2024-01-22 14:48:02 นาย ชินกร ศรีทร รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ดำเนินการเรียบร้อย
172 011005 2024-01-22 12:18:01 นางสาว นภสร บัวรัตน์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านตาเหล็ง ดำเนินการเรียบร้อย
173 011004 2024-01-22 11:55:32 นางสาว อุไรรัตน์ สุภาษิต ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองพะอง ดำเนินการเรียบร้อย
174 011003 2024-01-22 03:35:40 นาย มานะ คำผิว ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านเมืองแฝก ดำเนินการเรียบร้อย
175 011002 2024-01-21 11:51:04 นาง นิสาชล การณรงค์ ครู อันดับ คศ.1 บัตรหมดอายุ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
176 011001 2024-01-20 20:14:48 นางสาว สุรีรัตน์ สิรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ดำเนินการเรียบร้อย
177 011000 2024-01-19 13:34:15 นาย ชเวง ดีด่านค้อ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
178 010999 2024-01-18 15:56:51 นางสาว เพ็ญภรณ์ ตระกูลรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองแวง ดำเนินการเรียบร้อย
179 010997 2024-01-18 14:16:27 นางสาว จิดาภา แป้นพยอม ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
180 010996 2024-01-18 13:57:32 นางสาว โสวิภา จันทร์จำปา ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดบ้านกะชาย ดำเนินการเรียบร้อย
181 010995 2024-01-18 09:22:58 นาย โสภณ ชุมพลศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ดำเนินการเรียบร้อย
182 010994 2024-01-17 19:38:04 นาง เบญจมาศ ชำนาญกิจ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านลุงม่วง ดำเนินการเรียบร้อย
183 010993 2024-01-17 10:37:36 นางสาว สุดารัตน์ ผลเจริญ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองผักโพด ดำเนินการเรียบร้อย
184 010992 2024-01-16 16:57:29 นางสาว กรรณขจร แสงงาม ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
185 010991 2024-01-16 13:57:09 นาย ศิโรดม จักรคำ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
186 010990 2024-01-16 10:07:41 นางสาว สุนีย์ สะอาดรัมย์ ครูชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านนากลาง ดำเนินการเรียบร้อย
187 010989 2024-01-15 14:52:01 นางสาว กัญญารัตน์ นามสว่าง ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ ดำเนินการเรียบร้อย
188 010988 2024-01-15 09:36:51 นาย อรรถพล ชาติรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด การศึกษาประถมศึกษา ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการเรียบร้อย
189 010987 2024-01-11 15:07:55 นาง พัสตราภรณ์ จันทร์ธีระวงศ์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนวัดหนองครก ดำเนินการเรียบร้อย
190 010986 2024-01-11 10:27:29 นางสาว ณัฐนิชา บุญทัน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
191 010985 2024-01-11 09:30:14 นาง อุดมสิน ชอบใจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
192 010984 2024-01-11 08:49:17 นางสาว เกศรา ชาติคำดี นักจัดการงานทั่วไปฏิบัติการ ขอมีบัตรครั้งแรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
193 010983 2024-01-10 14:48:09 นางสาว กัญญารัตน์ คงตะเคียน ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านประคอง ดำเนินการเรียบร้อย
194 010982 2024-01-10 11:27:11 นาย นพพล เจียมรัมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ ดำเนินการเรียบร้อย
195 010981 2024-01-10 11:26:15 นางสาว ภกาวดี เกรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวิมลวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
196 010980 2024-01-09 18:28:57 นางสาว วารุณี สิงห์จันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
197 010979 2024-01-09 17:19:17 นาย เสกสรร หารี ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ ดำเนินการเรียบร้อย
198 010976 2024-01-09 13:02:52 นาย สมชาย ไชยศรีรัมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร ดำเนินการเรียบร้อย
199 010975 2024-01-09 12:42:09 นาง ลักขณา เนียมสุริยะ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
200 010974 2024-01-08 10:54:04 นางสาว กิตติยาพร สงกูล ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดหนองปล่อง ดำเนินการเรียบร้อย
201 010973 2024-01-07 20:15:19 นาย อนุชา ประโมทะโก ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านหนองแวง ดำเนินการเรียบร้อย
202 010972 2024-01-06 08:14:25 นางสาว ศิรประภา ศรีสุข ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านลุงม่วง ดำเนินการเรียบร้อย
203 010971 2024-01-05 16:30:29 นาง เบญจวรรณ เรืองประโคน ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
204 010970 2024-01-05 16:10:10 นางสาว ยุพารัตน์ ฐิติวาณิชย์ธนกุล นักจัดการงานทั่วไป เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
205 010969 2024-01-05 16:07:24 นางสาว ธัญชนก ภาคเดียว ครู อันดับ คศ.1 บัตรหมดอายุ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
206 010968 2024-01-05 12:04:47 นาย ปารเมศร์ พุดซา ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านช่อผกา ดำเนินการเรียบร้อย
207 010967 2024-01-05 11:58:34 นางสาว เพ็ญนภา วันตุ้ม ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านช่อผกา ดำเนินการเรียบร้อย
208 010966 2024-01-04 12:47:28 นาง พจนีพร ชาติประสพ ครูชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านประคอง ดำเนินการเรียบร้อย
209 010964 2024-01-03 20:43:08 นาย บุญมา บ่อไทย ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองบัว ดำเนินการเรียบร้อย
210 010963 2024-01-03 09:40:38 นาย พสุชา อิสรพล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหลักเขต ดำเนินการเรียบร้อย
211 010962 2023-12-30 14:27:55 นาง ณัฏฐณิชา หงษ์ประสิทธิ์ ครูชำนาญการ บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ดำเนินการเรียบร้อย
212 010961 2023-12-28 21:08:15 นางสาว ทิวานันท์ ชัยพร ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ดำเนินการเรียบร้อย
213 010960 2023-12-28 11:58:22 นาย สุระศักดิ์ พันธุระ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง ดำเนินการเรียบร้อย
214 010959 2023-12-28 10:39:42 นาย มานพ คงเสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
215 010958 2023-12-27 12:26:43 นาง เพียงใจ ศรีธรรมมา ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
216 010957 2023-12-26 13:31:15 นาย ถวัลย์ พอกประโคน ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา ดำเนินการเรียบร้อย
217 010956 2023-12-22 10:23:24 นาย พัทยา คำสอน ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า ดำเนินการเรียบร้อย
218 010955 2023-12-22 07:52:54 นาย ณัฐนนท์ กุลจิตติธาดา ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดบ้านกะหาด ดำเนินการเรียบร้อย
219 010953 2023-12-21 21:12:42 นาย ปฏิพัฒน์ ตรีชัยรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก ดำเนินการเรียบร้อย
220 010952 2023-12-20 11:20:24 นางสาว รักษิณา แดงสี ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดละลวด ดำเนินการเรียบร้อย
221 010951 2023-12-20 09:28:53 นาง ยุภา ยอดอาหาร ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ดำเนินการเรียบร้อย
222 010950 2023-12-19 19:35:35 นางสาว จิณัฐตา วรรณเกษม ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านหนองเพิก ดำเนินการเรียบร้อย
223 010949 2023-12-19 14:55:05 นาง สุภาวดี สุนทรินทร์ ครูชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา ดำเนินการเรียบร้อย
224 010948 2023-12-18 23:36:09 นาย วุฒิไกร ชัยปัญญา ครู อันดับ คศ.1 บัตรหมดอายุ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ดำเนินการเรียบร้อย
225 010947 2023-12-18 14:08:52 นาง กรรณิการ์ พุฒิพงศ์มงคล ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านกระเดื่อง ดำเนินการเรียบร้อย
226 010946 2023-12-13 15:31:19 นาง รัทภร เนาว์ประโคน ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดสว่างบูรพา ดำเนินการเรียบร้อย
227 010945 2023-12-12 17:14:01 นางสาว นภสร แจ่มใส ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโคกกลาง ดำเนินการเรียบร้อย
228 010944 2023-12-10 16:14:27 นาย สุรชัย บุญหว่าน ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านพะไล ดำเนินการเรียบร้อย
229 010943 2023-12-07 20:26:32 นางสาว กชกร โสภาพล ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดหนองครก ดำเนินการเรียบร้อย
230 010942 2023-12-04 09:24:18 นาง ชนัญชิดา สุมหิรัญ ครูชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านหลักเขต ดำเนินการเรียบร้อย
231 010941 2023-12-03 22:30:51 นางสาว พรโสภา พงษ์นาคินทร์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด ดำเนินการเรียบร้อย
232 010940 2023-12-03 21:40:44 นางสาว ฐานิตา ล่ามละคร ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา ดำเนินการเรียบร้อย
233 010939 2023-12-03 16:23:25 นางสาว ชลิตตา ใหญ่เลิศ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านสมสนุก ดำเนินการเรียบร้อย
234 010938 2023-12-03 16:19:15 นางสาว จรรยพร สร้อยจิตต์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านตูมหวาน ดำเนินการเรียบร้อย
235 010937 2023-11-30 20:16:11 นางสาว ลักษณาวดี เรืองรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านร่มไทร ดำเนินการเรียบร้อย
236 010935 2023-11-30 17:14:43 นางสาว เจนจิรา ศรีมะณี ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านบริหารชนบท ดำเนินการเรียบร้อย
237 010934 2023-11-30 11:27:55 นางสาว ปาริตา รุ่งรพีพรพงษ์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านสระเกษ ดำเนินการเรียบร้อย
238 010933 2023-11-30 10:25:29 นาง สาคร สายยศ ครู อันดับ คศ.1 บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองขวาง ดำเนินการเรียบร้อย
239 010932 2023-11-29 14:53:45 นางสาว นันท์นภัส หินกอก ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโคกสนวน ดำเนินการเรียบร้อย
240 010931 2023-11-28 12:51:13 นาย จตุรงค์ เกิดทวีพันธุ์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดขี้ตุ่น ดำเนินการเรียบร้อย
241 010930 2023-11-27 19:12:22 นางสาว สุทธิชา วิเศษนคร ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านโนนศิลา ดำเนินการเรียบร้อย
242 010927 2023-11-27 07:50:19 นางสาว ศศินา ใจนิ่ม ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ดำเนินการเรียบร้อย
243 010926 2023-11-26 16:27:14 นางสาว สาธิตา หลอมประโคน ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองผักโพด ดำเนินการเรียบร้อย
244 010925 2023-11-26 16:24:53 นางสาว ชฎาพร พละศักดิ์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก ดำเนินการเรียบร้อย
245 010924 2023-11-25 13:22:19 นางสาว ฤทัยรัตน์ ใจงาม ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา ดำเนินการเรียบร้อย
246 010923 2023-11-25 10:59:09 นางสาว ศิรประภา ศาลางาม ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
247 010922 2023-11-25 10:27:09 นางสาว ณฐพร เทพปันนา ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
248 010921 2023-11-24 22:55:06 นางสาว อภิญญา ปุลันรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองระนาม ดำเนินการเรียบร้อย
249 010916 2023-11-22 16:15:51 นาง ภาวิณี ศรีสง่า รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ดำเนินการเรียบร้อย
250 010915 2023-11-20 11:01:34 นาย นิติกร แสงจิรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ดำเนินการเรียบร้อย
251 010914 2023-11-19 20:51:26 นาย อภิวัฒน์ คำแหงรส ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) ดำเนินการเรียบร้อย
252 010913 2023-11-16 14:59:13 นาง ณัชชา พันธ์เพชร ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านนากลาง ดำเนินการเรียบร้อย
253 010912 2023-11-15 13:38:44 นางสาว ธัญญ์นภัส คงเทียมศรีสิน ครู อันดับ คศ.1 บัตรหมดอายุ โรงเรียนวิมลวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
254 010910 2023-11-15 11:25:37 นาย ขัติยะ บุญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดำเนินการเรียบร้อย
255 010909 2023-11-14 11:41:38 นางสาว เกศรา ชาติคำดี นักจัดการงานทั่วไปฏิบัติการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
256 010908 2023-11-13 11:38:30 นางสาว จุฑามาศ เหมือนวาจา ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
257 010907 2023-11-13 09:06:35 นาย ปรีชา เวสะมูลา ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) ดำเนินการเรียบร้อย
258 010906 2023-11-08 15:13:34 นางสาว อารดา ศรีรังกูร ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) ดำเนินการเรียบร้อย
259 010905 2023-11-06 22:12:29 นาย ปฐม รินไธสง ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ ดำเนินการเรียบร้อย
260 010904 2023-11-06 13:38:59 นางสาว สุวิมล อินจำรัส ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร ดำเนินการเรียบร้อย
261 010902 2023-11-03 13:30:27 นางสาว ปวีณา ท้าวยา ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านสนวน "ศิริมงคลวิทยา" ดำเนินการเรียบร้อย
262 010901 2023-11-03 07:55:35 นาย ทนงศักดิ์ บุญเลิศรบ ครูชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา ดำเนินการเรียบร้อย
263 010899 2023-11-02 14:09:41 นางสาว กันติมา อดุลกลาง ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) ดำเนินการเรียบร้อย
264 010897 2023-11-01 17:22:06 นาย ณัฐพงศ์ ทับสุลิ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านสมสนุก ดำเนินการเรียบร้อย
265 010894 2023-10-28 13:29:47 นาย ไพฑูรย์ พุทกลาง ครูชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านตาเหล็ง ดำเนินการเรียบร้อย
266 010893 2023-10-27 13:24:03 นางสาว จันทร์ฐพร ศรีสถิตพร ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง ดำเนินการเรียบร้อย
267 010891 2023-10-27 10:10:19 นางสาว สุภาภรณ์ ปะทิรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 บัตรหมดอายุ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ดำเนินการเรียบร้อย
268 010890 2023-10-26 21:20:14 นาง รัชฎาภรณ์ กันเมล์ ครูชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
269 010889 2023-10-26 10:08:51 นาย ประสิทธิชัย สุขสำราญ ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนจันทราวาส "คุรุราษฎร์วิทยา" ดำเนินการเรียบร้อย
270 010888 2023-10-26 09:47:54 นางสาว ชินภาดา ทัศนะ ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ดำเนินการเรียบร้อย
271 010887 2023-10-25 16:06:59 นาย ชัยรัตน์ กรุมรัมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านตาเหล็ง ดำเนินการเรียบร้อย
272 010886 2023-10-25 15:43:57 นาง นฤมล ศรีโกตะเพชร ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด ดำเนินการเรียบร้อย
273 010885 2023-10-25 11:43:16 นางสาว สงกราน เดือนแรรัมย์ ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ ดำเนินการเรียบร้อย
274 010884 2023-10-24 13:01:20 สิบตำรวจเอก ยรรยง ศิลาชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
275 010883 2023-10-24 11:46:00 นาง ขวัญชนา เอการัมย์ ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านลุงม่วง ดำเนินการเรียบร้อย
276 010882 2023-10-24 10:37:24 นาง มลฤดี วงค์มล ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนเบญจคามวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
277 010869 2023-10-24 10:23:59 นางสาว บัณฑิตา ชงักรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านตูบช้าง ดำเนินการเรียบร้อย
278 010868 2023-10-24 10:22:32 นางสาว ศศิมาภรณ์ เชิดดอก ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ดำเนินการเรียบร้อย
279 010867 2023-10-24 10:20:37 นางสาว นภสร ทองคำ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร ดำเนินการเรียบร้อย
280 010866 2023-10-24 10:20:30 นางสาว ฐิตาภา พรหมบุตร ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านบุหนองเทา ดำเนินการเรียบร้อย
281 010865 2023-10-24 10:19:56 นาย เตชะบุษย์ เหล่าทวี ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ดำเนินการเรียบร้อย
282 010864 2023-10-24 09:32:52 นาย ประภาส เลี่ยมนางรอง ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล ดำเนินการเรียบร้อย
283 010863 2023-10-24 08:07:03 นางสาว อมรา เจริญศิริ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย ดำเนินการเรียบร้อย
284 010862 2023-10-20 15:52:16 นางสาว ทัศนีย์ ดัชถุยาวัตร ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา ดำเนินการเรียบร้อย
285 010861 2023-10-19 10:43:26 นาง บวรลักษณ์ สุรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลชำนิ ดำเนินการเรียบร้อย
286 010860 2023-10-18 15:30:47 นางสาว อภัสรา ไชโย ครู อันดับ คศ.1 บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ ดำเนินการเรียบร้อย
287 010859 2023-10-17 14:12:09 นางสาว เบญญาภา บุตรสีทา ครูชำนาญการพิเศษ บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนบ้านตูบช้าง ดำเนินการเรียบร้อย
288 010858 2023-10-17 09:55:38 นางสาว อิสริยา คำแหงรส ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) ดำเนินการเรียบร้อย
289 010857 2023-10-17 09:50:45 นาง จำปา สีหาบุญทัน ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร ดำเนินการเรียบร้อย
290 010856 2023-10-17 09:02:59 นาย ปรีชา จันทร์สอน ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวิมลวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
291 010855 2023-10-16 14:06:53 นางสาว สมถวิล หาระภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองมันปลา "กุศลสามัคคีวิทยา" ดำเนินการเรียบร้อย
292 010854 2023-10-16 11:19:31 นาย มาโนช วัฒนะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา ดำเนินการเรียบร้อย
293 010853 2023-10-16 11:17:43 นาง ยุบล สกุลทอง ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ ยกเลิกคำร้อง
294 010852 2023-10-15 21:09:17 นาย พลวัฒน์ ประเจียด ครู อันดับ คศ.1 ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดละลวด ดำเนินการเรียบร้อย
295 010851 2023-10-11 11:09:19 นางสาว พรศิริ แสนกล้า เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บัตรชำรุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
296 010850 2023-10-09 12:31:33 นาง ภาษิตา ทำนานอก ครูชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง ดำเนินการเรียบร้อย
297 010849 2023-10-09 12:28:16 นาง พิกุล น้อยจุฬา ครูชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง ดำเนินการเรียบร้อย
298 010848 2023-10-09 09:19:42 นาย ปาริวัตร พิทักษา ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา ดำเนินการเรียบร้อย
299 010847 2023-10-08 12:59:12 นาย ปรเมศวร์ พลจ่า นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ขอมีบัตรครั้งแรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
300 010846 2023-09-29 10:15:50 นาง นิภาพร ลุยทอง ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
301 010845 2023-09-28 20:21:36 นาย สัมฤทธิ์ แดงงาม ช่างปูน ระดับ ช 4 บัตรหมดอายุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
302 010844 2023-09-28 15:24:46 นางสาว ธิดาพร แก้วหาญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ขอมีบัตรครั้งแรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
303 010843 2023-09-27 10:22:31 นางสาว รัตนาภรณ์ ที่รัก นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ขอมีบัตรครั้งแรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
304 010842 2023-09-27 10:19:40 นางสาว พรศิริ แสนกล้า เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ขอมีบัตรครั้งแรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
305 010841 2023-09-16 16:15:58 นาง ปติมา ธนโชติศักดา ครูชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) ดำเนินการเรียบร้อย
306 010840 2023-09-10 21:21:10 นาย จำลอง การเกษ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ ดำเนินการเรียบร้อย
307 010839 2023-09-10 21:11:38 นาง ธัญลักษณ์ การเกษ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดโนนสำราญ ดำเนินการเรียบร้อย
308 010835 2023-09-10 15:26:15 นางสาว สุภาณี พุฒวงศ์ ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวิมลวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
309 010834 2023-09-08 14:11:09 นางสาว วิภาวรรณ วิชัยรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง ดำเนินการเรียบร้อย
310 010833 2023-09-08 12:14:41 นาย กฤษณะ โรจน์ประโคน ครู อันดับ คศ.1 เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" ดำเนินการเรียบร้อย
311 010832 2023-09-08 09:11:55 นางสาว สุธีรา โพธิธา ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" ดำเนินการเรียบร้อย
312 010831 2023-09-05 09:20:11 สิบตำรวจตรี คำรณ คงสืบชาติ ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดหนองปล่อง ดำเนินการเรียบร้อย
313 010830 2023-09-04 12:55:33 นาง เฟื่องลดา วงศ์ลีธีระกิจ ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง ดำเนินการเรียบร้อย
314 010829 2023-09-02 14:13:27 นาง พิมประภา กิจเอี่ยมไพศาล ครูชำนาญการ เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนบ้านพลวง ดำเนินการเรียบร้อย
315 010828 2023-09-02 08:19:52 นางสาว วรรณภา คิดไว ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านสวายจีก ดำเนินการเรียบร้อย
316 010827 2023-08-31 12:06:09 นางสาว นารี ทองเรือง ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดบ้านกะหาด ดำเนินการเรียบร้อย
317 010824 2023-08-31 11:52:03 นางสาว วิลาวัณย์ ปะสุรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านลุงม่วง ดำเนินการเรียบร้อย
318 010823 2023-08-31 10:21:33 นางสาว เรณู ทรงยินดี ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวิมลวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
319 010822 2023-08-31 10:10:03 นางสาว สุภาวี ยืนยงยศ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) ดำเนินการเรียบร้อย
320 010821 2023-08-31 10:08:08 นางสาว สุพัตรา เสตเขตต์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) ดำเนินการเรียบร้อย
321 010819 2023-08-31 10:04:28 นางสาว ธีร์วรา พิทักษ์สงฆ์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดละลวด ดำเนินการเรียบร้อย
322 010815 2023-08-31 10:04:20 นาย อนันตศักดิ์ พรมจะมร ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านห้วยศาลา ดำเนินการเรียบร้อย
323 010814 2023-08-31 10:04:18 นางสาว กัญญา ยอดเครือ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) ดำเนินการเรียบร้อย
324 010813 2023-08-31 10:04:17 นาย พรภัทร ปันรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี ดำเนินการเรียบร้อย
325 010812 2023-08-31 10:04:09 นางสาว ปวีณ์นุช พงศ์ทองมี ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนจันทราวาส "คุรุราษฎร์วิทยา" ดำเนินการเรียบร้อย
326 010811 2023-08-31 10:03:49 นางสาว นันทกาญจน์ สิงห์โพนทัน ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
327 010810 2023-08-31 10:03:36 นางสาว ปราณี ไกรสุข ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง ดำเนินการเรียบร้อย
328 010809 2023-08-31 10:03:32 นาง จุฑามาศ สมสุข ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองมันปลา "กุศลสามัคคีวิทยา" ดำเนินการเรียบร้อย
329 010808 2023-08-31 10:03:08 นาย ศรายุทธ ดวงแก้ว ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ดำเนินการเรียบร้อย
330 010807 2023-08-31 10:01:53 นางสาว ดวงนภา สอิ้งรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
331 010806 2023-08-31 10:01:38 นางสาว กมลลักษณ์ สำรวมรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ดำเนินการเรียบร้อย
332 010805 2023-08-31 10:01:15 นาย พงศ์ศิริ วิเศษมงคลชัย ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ดำเนินการเรียบร้อย
333 010804 2023-08-31 10:01:13 นางสาว สุกัญญา โพธิศรี ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
334 010803 2023-08-31 10:00:52 นาง อาภัสรา ผ่องราศรี ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดหนองปล่อง ดำเนินการเรียบร้อย
335 010802 2023-08-31 10:00:31 นางสาว วิจิตรา มงคลดี ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านโคกระกา ดำเนินการเรียบร้อย
336 010801 2023-08-31 09:59:56 นางสาว พิศสุดา เข็มขัด ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านพลวง ดำเนินการเรียบร้อย
337 010800 2023-08-31 09:59:31 นางสาว จุฑาพัชร แก้วเพ็ชร ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ดำเนินการเรียบร้อย
338 010799 2023-08-31 09:59:26 นางสาว ชนันญภัค ยินดีรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) ดำเนินการเรียบร้อย
339 010798 2023-08-31 09:59:25 นางสาว สุดา พุทธชาติ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) ดำเนินการเรียบร้อย
340 010797 2023-08-31 09:59:24 นางสาว มนัญชยา ปัตกอง ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองค่าย ดำเนินการเรียบร้อย
341 010796 2023-08-31 09:59:21 นางสาว วรรณปัตยา เสนากลาง ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านบุหนองเทา ดำเนินการเรียบร้อย
342 010795 2023-08-31 09:59:19 นาย จิรศักดิ์ เอกสุข ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนเบญจคามวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
343 010794 2023-08-31 09:59:15 นางสาว นราภรณ์ ทองนำ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองปรือ ดำเนินการเรียบร้อย
344 010793 2023-08-31 09:58:43 นางสาว พิมตะวัน สุขรอด ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านตะโก ดำเนินการเรียบร้อย
345 010792 2023-08-31 09:58:35 นางสาว นิภาวรรณ แกล้วกล้า ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านม่วง ดำเนินการเรียบร้อย
346 010791 2023-08-31 09:58:18 นางสาว ภัทรศศิร์ บุณยพงศ์พิกุล ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
347 010790 2023-08-31 09:58:03 นางสาว สกุลรัตน์ เชียงรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
348 010789 2023-08-31 09:57:57 นาย นัฐพงษ์ โสชัยยันต์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
349 010788 2023-08-31 09:57:49 นาย สุริยะ ประทุมทอง ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดบ้านกะหาด ดำเนินการเรียบร้อย
350 010787 2023-08-31 09:57:43 นางสาว เบญญาภา บุญเพิ่ม ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ดำเนินการเรียบร้อย
351 010786 2023-08-31 09:57:40 นางสาว ศรัญญา แลโสภา ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านโคกกลาง ดำเนินการเรียบร้อย
352 010785 2023-08-31 09:57:36 นางสาว สุนิสา ยิ่งงาม ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ดำเนินการเรียบร้อย
353 010784 2023-08-31 09:57:33 นาย เอกสิทธิ์ เปนะนาม ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านโคกระกา ดำเนินการเรียบร้อย
354 010783 2023-08-31 09:57:25 นาย ธนพล โชตะวัน ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) ดำเนินการเรียบร้อย
355 010782 2023-08-31 09:56:36 นางสาว ลภัสรดา วิเศษ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ดำเนินการเรียบร้อย
356 010781 2023-08-31 09:56:23 นางสาว วริฏฐาภรณ์ วงศ์ทิมารัตน์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) ดำเนินการเรียบร้อย
357 010780 2023-08-29 21:11:38 นาง วัชราพร สายสิงห์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
358 010779 2023-08-28 15:49:46 นาย วชิราวุธ บุญอำนวย ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ดำเนินการเรียบร้อย
359 010778 2023-08-28 10:27:48 นางสาว ปัทมพร สวนเส ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนบ้านหนองแวง ดำเนินการเรียบร้อย
360 010777 2023-08-22 14:52:28 นาง สุภาพร สกุลสุทธิวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
361 010776 2023-08-22 14:08:54 นางสาว อรพัชรีวรรณ โสรัมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา ดำเนินการเรียบร้อย
362 010775 2023-08-22 09:57:02 นางสาว กฤษณา นนทะ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก ดำเนินการเรียบร้อย
363 010774 2023-08-18 16:22:52 นางสาว กนกพันธุ์ สิบรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ดำเนินการเรียบร้อย
364 010773 2023-08-16 16:34:33 นางสาว ลลิตา บึงไกล ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี ดำเนินการเรียบร้อย
365 010772 2023-08-16 14:38:58 นาง สุมาลี ศิริปี ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
366 010771 2023-08-16 10:22:50 นางสาว พิมพ์ขวัญ วิลัยรัมย์ ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านหนองพะอง ดำเนินการเรียบร้อย
367 010770 2023-08-15 15:08:57 นาย ธีรพงษ์ จินพละ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ บัตรหมดอายุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
368 010769 2023-08-15 11:32:43 นางสาว อภิชญา หวังสวัสดิ์ปรีชา ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร ดำเนินการเรียบร้อย
369 010768 2023-08-15 11:26:23 นางสาว บุษยากร ตะระรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" ดำเนินการเรียบร้อย
370 010767 2023-08-15 08:51:40 นางสาว ณภัทร อามาตย์เสนา ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านสมสนุก ดำเนินการเรียบร้อย
371 010766 2023-08-10 15:33:33 นาย ชนาธิป สงครามรอด ครูชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
372 010765 2023-08-09 10:36:13 นาย อดิเทพ ไร่ขาม ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านหนองบัว ดำเนินการเรียบร้อย
373 010764 2023-08-09 10:18:03 นาย วิเชียร สืบเพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองบัว ดำเนินการเรียบร้อย
374 010763 2023-08-09 10:17:49 นาง พจนีพร ชาติประสพ ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านประคอง ดำเนินการเรียบร้อย
375 010762 2023-08-08 13:56:16 นางสาว วราภรณ์ มณฑล ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านหนองบัว ดำเนินการเรียบร้อย
376 010761 2023-08-08 11:12:22 นาย สุรพล พวงมาเทศ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
377 010758 2023-08-04 11:37:15 นาง นุสรา ทองผาย ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
378 010757 2023-08-04 10:34:49 นาย รังสิทธิ์ ปุลันรัมย์ ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ ดำเนินการเรียบร้อย
379 010756 2023-08-03 23:17:14 นางสาว จุฑามาศ เขื่อนมั่น ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา ดำเนินการเรียบร้อย
380 010755 2023-08-03 13:50:42 นาย กิตติพงษ์ โตหนึ่ง ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
381 010754 2023-08-03 13:13:18 นางสาว ชญานิศ ราษฎร์เจริญศรี ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนเรืองทองสามัคคี ดำเนินการเรียบร้อย
382 010753 2023-08-03 13:07:15 นาง กนกพร ประจำ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองมันปลา "กุศลสามัคคีวิทยา" ดำเนินการเรียบร้อย
383 010751 2023-08-03 12:48:21 นาง รุ่งสว่าง ละมุล ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนเรืองทองสามัคคี ดำเนินการเรียบร้อย
384 010750 2023-08-03 12:44:53 นาง บุษพร โตหนึ่ง ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
385 010749 2023-08-03 09:56:51 นางสาว โยษิตา จินดาวรรณกร ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง ดำเนินการเรียบร้อย
386 010748 2023-08-03 09:48:37 นางสาว สุพิชญา นรวรรณ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านโนนแดง ดำเนินการเรียบร้อย
387 010747 2023-08-03 09:46:04 นางสาว ธัญวรรณ ใจดี ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านช่อผกา ดำเนินการเรียบร้อย
388 010746 2023-07-31 12:14:20 นางสาว อรวรรณ ภัทรพันธุ์โกศล ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านพลวง ดำเนินการเรียบร้อย
389 010745 2023-07-27 13:24:35 นาย ธัชวรรธน์ พชิระพิพัฒน์ ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด ดำเนินการเรียบร้อย
390 010744 2023-07-26 11:08:55 นาง สุภาพร ต้นหนองสวง ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านตะโก ดำเนินการเรียบร้อย
391 010743 2023-07-24 13:58:36 นางสาว จุรินพร วิเศษสัตย์ ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
392 010742 2023-07-24 13:57:44 นางสาว นิตยา กฎมัจฉา ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านท้องเรือ ดำเนินการเรียบร้อย
393 010741 2023-07-24 11:05:24 นาย ราชวุฒิ วุฒิยาสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง ดำเนินการเรียบร้อย
394 010740 2023-07-21 14:54:41 นางสาว เบญจวรรณ มรกตพรรณ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก ดำเนินการเรียบร้อย
395 010739 2023-07-21 14:43:53 นางสาว สุจิตรา เจ็ดรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองเพชร ดำเนินการเรียบร้อย
396 010738 2023-07-21 14:18:33 นาง จันทร์เพ็ญ วณิชชาพัชร ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านสวายจีก ดำเนินการเรียบร้อย
397 010737 2023-07-17 14:06:34 นาง ตฤณรัตน์ อาจทวีกุล ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองโสน ดำเนินการเรียบร้อย
398 010736 2023-07-17 14:05:02 นางสาว พรเพ็ญ ใหญ่เลิศ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์ 5) ดำเนินการเรียบร้อย
399 010735 2023-07-17 13:14:46 นาย อมร ตอรบรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านหนองปลิง ดำเนินการเรียบร้อย
400 010734 2023-07-17 13:12:34 นาย ศึกษา มุ่งดี ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ดำเนินการเรียบร้อย
401 010733 2023-07-14 14:06:33 นางสาว สุภาพร แล่นโคตร ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า ดำเนินการเรียบร้อย
402 010732 2023-07-14 11:15:00 นาย คำณวน สุขหนา ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง ดำเนินการเรียบร้อย
403 010731 2023-07-13 09:29:12 นาง โศภิษฐ์ เสาร์วงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ดำเนินการเรียบร้อย
404 010730 2023-07-12 15:26:36 นาง มณีรัตน์ ปักโคทานัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
405 010729 2023-07-12 13:21:28 นางสาว ศันสนีย์ เฉื่อยไธสง ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโคกสูง ดำเนินการเรียบร้อย
406 010728 2023-07-11 15:03:23 นางสาว ไพรีราบ สันรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านกวางงอย "รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์" ดำเนินการเรียบร้อย
407 010727 2023-07-11 13:13:11 นาง โสภา พวงสวัสดิ์ ครูชำนาญการ บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนบ้านกวางงอย "รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์" ดำเนินการเรียบร้อย
408 010725 2023-07-11 10:05:57 นางสาว ญาดา ตุ่นกระโทก ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนเรืองทองสามัคคี ดำเนินการเรียบร้อย
409 010724 2023-07-11 10:01:18 นางสาว ณัฐดาพร วิริยะอ่องศรี ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนเรืองทองสามัคคี ดำเนินการเรียบร้อย
410 010722 2023-07-10 19:32:03 นางสาว เจนจิรา ชดารัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก ดำเนินการเรียบร้อย
411 010721 2023-07-10 13:59:57 นาง วนิดา โสภักดี ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด ดำเนินการเรียบร้อย
412 010720 2023-07-10 12:37:57 นาง วรรณิภา เสาวกูล ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ดำเนินการเรียบร้อย
413 010719 2023-07-07 11:29:28 นางสาว เอรวรรณ แก้วแสนชาติ ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) ดำเนินการเรียบร้อย
414 010718 2023-07-07 09:29:51 นางสาว กิตติยา ชิดไธสง ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดหนองครก ดำเนินการเรียบร้อย
415 010717 2023-07-07 09:27:22 นาย อำนาจ ชนะสุข ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านช่อผกา ดำเนินการเรียบร้อย
416 010715 2023-07-06 09:40:38 นางสาว ณัฏฐนันท์ กระมลมานิต ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
417 010714 2023-07-05 15:58:48 นาง อุมา เรียงไธสง ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
418 010713 2023-07-04 17:22:47 นาง วิภาดา รัตนวัน ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ดำเนินการเรียบร้อย
419 010712 2023-07-04 10:32:24 นางสาว เนลดา รตาชนิตชัย ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนบ้านตะเคียน ดำเนินการเรียบร้อย
420 010711 2023-07-03 16:54:35 นางสาว ณัฐกานต์ สิบรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ ดำเนินการเรียบร้อย
421 010710 2023-07-03 16:19:50 นางสาว เปรมสุดา ดวงมูลลี ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง ดำเนินการเรียบร้อย
422 010709 2023-07-03 14:08:49 นาง ศรุตา เอื้อประชาสันติ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรชำรุด โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ดำเนินการเรียบร้อย
423 010708 2023-07-03 12:33:46 นาง ละมุล แมนไธสง ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองขวาง ดำเนินการเรียบร้อย
424 010707 2023-07-03 12:01:10 นางสาว รุ่งทิพย์ สะโลรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา ดำเนินการเรียบร้อย
425 010706 2023-07-01 13:28:03 นางสาว ศิริรัตน์ ชอบเสร็จ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
426 010705 2023-06-30 11:16:14 นาง วันทนา พลเยี่ยม ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนอนุบาลชำนิ ดำเนินการเรียบร้อย
427 010704 2023-06-30 10:37:14 นาย เกียรติศักดิ์ อภิระติง ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านตะเคียน ดำเนินการเรียบร้อย
428 010703 2023-06-30 10:30:06 นาง วันเพ็ญ อภิระติง ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านตะเคียน ดำเนินการเรียบร้อย
429 010702 2023-06-28 16:03:09 นาง ธันยาภัทร์ สุริเทศ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ดำเนินการเรียบร้อย
430 010701 2023-06-26 15:38:41 นาง พัชรี บุญแจด ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง ดำเนินการเรียบร้อย
431 010700 2023-06-26 13:36:14 นาง วรรณวิศา สุภาษิต ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดละลวด ดำเนินการเรียบร้อย
432 010699 2023-06-26 13:35:42 นาง วรรณวิศา สุภาษิต ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดละลวด ยกเลิกคำร้อง
433 010698 2023-06-26 10:13:04 นาย มหศักดิ์ แก้วนาพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ดำเนินการเรียบร้อย
434 010695 2023-06-26 09:42:37 นางสาว มลฤดี ศาลางาม ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านแท่นพระ ดำเนินการเรียบร้อย
435 010694 2023-06-25 15:52:44 นางสาว สุดใจ เกริงรัมย์ ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ ดำเนินการเรียบร้อย
436 010693 2023-06-23 14:43:54 นาย อิสระ ออมอด ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
437 010692 2023-06-23 14:27:58 นาย อลงกรณ์ ชิดรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
438 010691 2023-06-23 10:08:37 นางสาว ประทุม เต้นปักษี ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองเพิก ดำเนินการเรียบร้อย
439 010690 2023-06-21 11:08:01 นางสาว วิภาดา โสมกุล ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย ดำเนินการเรียบร้อย
440 010688 2023-06-20 13:34:10 นาง ณัชชา กานต์นพกุล ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ดำเนินการเรียบร้อย
441 010689 2023-06-20 13:34:10 นางสาว มัลลิกา ไชยรส ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ดำเนินการเรียบร้อย
442 010687 2023-06-20 11:37:19 นาย พรชัย มะลิวรรณ์ ครู อันดับ คศ.1 บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนบ้านหลักเขต ดำเนินการเรียบร้อย
443 010686 2023-06-20 10:13:21 นางสาว ปรัสยาลักษณ์ เชื้อมุข ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ดำเนินการเรียบร้อย
444 010685 2023-06-19 15:09:42 นาง ณัฏฐณิชา หงษ์ประสิทธิ์ ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ดำเนินการเรียบร้อย
445 010684 2023-06-19 15:05:07 นาง ภิมร์ลภัส สุยะรา ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านมาบสมอ ดำเนินการเรียบร้อย
446 010683 2023-06-19 13:57:55 นาง นงลักษณ์ เจริญเกรียงสกุล ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านร่มไทร ดำเนินการเรียบร้อย
447 010682 2023-06-19 13:52:23 นาง ภูริตา เจริญรัมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนบ้านพลวง ดำเนินการเรียบร้อย
448 010681 2023-06-19 10:44:21 นางสาว รัชนก เดชศิริ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง ดำเนินการเรียบร้อย
449 010680 2023-06-14 13:12:47 นาย อนุรัตน์ แก้วศรีนวน ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ดำเนินการเรียบร้อย
450 010679 2023-06-13 15:01:32 นางสาว พัชรี ลาโพธิ์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดสว่างบูรพา ดำเนินการเรียบร้อย
451 010678 2023-06-13 14:23:17 นาย ชูศักดิ์ ธีระวิทยาภรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านร่มไทร ดำเนินการเรียบร้อย
452 010677 2023-06-13 13:43:41 นาง ธัญชนก จันเทศ ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ ดำเนินการเรียบร้อย
453 010676 2023-06-13 10:16:54 นางสาว ชไมพร ที่รัก ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ ดำเนินการเรียบร้อย
454 010675 2023-06-13 08:48:20 นาย สุทธา ชาติประสพ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง ดำเนินการเรียบร้อย
455 010674 2023-06-12 11:09:04 นาง นิภาพร ลุยทอง ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
456 010673 2023-06-10 18:17:10 นางสาว อรวรรณ มะลิซ้อน ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ดำเนินการเรียบร้อย
457 010672 2023-06-08 14:21:14 นาง วรัชยา ชำรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนบ้านหนองขวาง ดำเนินการเรียบร้อย
458 010671 2023-06-07 11:06:39 นาง ชนม์นิภา ปะวรรณจะ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง ดำเนินการเรียบร้อย
459 010670 2023-06-07 10:32:34 นาง สุธัญญา สารศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนวัดโคกสะอาด ดำเนินการเรียบร้อย
460 010669 2023-06-06 08:54:48 นางสาว จิตติมา คะเรรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ดำเนินการเรียบร้อย
461 010668 2023-06-05 09:22:29 นาง ปนัดดา แสงจิรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านกะหาด ดำเนินการเรียบร้อย
462 010667 2023-06-03 17:17:36 นางสาว กชพร เจริญรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง ดำเนินการเรียบร้อย
463 010666 2023-06-03 11:29:02 นางสาว สุชาดา เจริญรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโคกกลาง ดำเนินการเรียบร้อย
464 010665 2023-06-02 13:40:59 นาง สาระภี มนุษย์ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนพระครูวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
465 010664 2023-06-01 10:59:10 นางสาว เบญจวรรณ สิทธิโท ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) ดำเนินการเรียบร้อย
466 010663 2023-06-01 10:59:03 นาย หัสดินทร์ วอแพง ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ดำเนินการเรียบร้อย
467 010662 2023-06-01 10:57:39 นางสาว วลีวรรณ รั้วชัย ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ ดำเนินการเรียบร้อย
468 010661 2023-06-01 10:56:38 นาย ณัฐวุฒิ รักทอง ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก ดำเนินการเรียบร้อย
469 010660 2023-06-01 10:54:24 นาย รัฐธรรมนูญ ลาโพธิ์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก ดำเนินการเรียบร้อย
470 010659 2023-05-31 21:29:33 นางสาว น้ำทิพย์ สุทธิประภา ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านดงเย็น ดำเนินการเรียบร้อย
471 010658 2023-05-31 13:52:06 นางสาว ปิยภัทร สูงรัมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองแวง ดำเนินการเรียบร้อย
472 010657 2023-05-31 13:44:53 นางสาว เสาวลักษณ์ กระชงรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล ดำเนินการเรียบร้อย
473 010656 2023-05-31 10:51:58 นาย ยุทธการณ์ แผ่นผา ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านกระเดื่อง ดำเนินการเรียบร้อย
474 010655 2023-05-31 09:20:52 นางสาว ธันยพร นุรักรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ ดำเนินการเรียบร้อย
475 010653 2023-05-30 10:04:02 นางสาว สาวิตรี ไกรสะรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโคกเก่า ดำเนินการเรียบร้อย
476 010652 2023-05-29 15:52:39 นางสาว อรทัย กรีรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านม่วง ดำเนินการเรียบร้อย
477 010651 2023-05-29 15:35:37 นาง พรพรหม ปลงรัมย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
478 010650 2023-05-28 09:38:29 นาง ณิศวรา พิมพ์จันทร์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านตลาดชัย ดำเนินการเรียบร้อย
479 010649 2023-05-26 14:30:10 นาง เมทินี มาลานนท์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ดำเนินการเรียบร้อย
480 010647 2023-05-25 10:43:17 นางสาว กาญจนา นิลวรรณ์ ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" ดำเนินการเรียบร้อย
481 010646 2023-05-24 15:18:24 นางสาว นารีรัตน์ จำเนียรกูล ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านประคอง ดำเนินการเรียบร้อย
482 010645 2023-05-24 14:12:24 นางสาว กิ่งกาญจน์ สวนเส ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองแวง ดำเนินการเรียบร้อย
483 010644 2023-05-24 10:52:20 นางสาว จิตพวรรณ กระเชิญรัมย์ ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวิมลวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
484 010643 2023-05-23 10:47:37 นาย ชวิศ หาสูง ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองพะอง ดำเนินการเรียบร้อย
485 010642 2023-05-23 10:07:55 นางสาว รัตนาภรณ์ ไชยรินทร์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านม่วง ดำเนินการเรียบร้อย
486 010640 2023-05-19 15:20:17 นางสาว พัชรี สีละพันธ์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองไทรวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
487 010639 2023-05-19 11:20:18 นาง ธนพร เดชโกมล ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง ดำเนินการเรียบร้อย
488 010638 2023-05-18 15:52:30 นางสาว กนกวรรณ ทูนมาลา ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านม่วง ดำเนินการเรียบร้อย
489 010636 2023-05-18 13:58:58 นาง กชญาภา ประธาน ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านตะขบ "โนนตะครองโคกใหม่วิทยา" ดำเนินการเรียบร้อย
490 010635 2023-05-16 15:27:09 นาง วรัญญา พันธ์ชา ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองแวง ดำเนินการเรียบร้อย
491 010634 2023-05-15 20:37:11 นางสาว พนิดา กฎมัจฉา ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดหนองปล่อง ดำเนินการเรียบร้อย
492 010632 2023-05-10 18:20:26 นางสาว รุจิภาส โทนคำ พนักงานธุรการ ขอมีบัตรครั้งแรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
493 010631 2023-05-10 13:43:19 นาง วิไลลักษณ์ ปะโสทะกัง ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย ดำเนินการเรียบร้อย
494 010630 2023-05-09 15:51:25 นาง สุชาดา กำธร ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวิมลวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
495 010629 2023-05-09 11:54:46 นาง ดาวเรือง ไชยโย ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองค่าย ดำเนินการเรียบร้อย
496 010628 2023-05-08 12:35:28 นางสาว สุพิตา บริสุทธิ์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านแสลงพัน ดำเนินการเรียบร้อย
497 010627 2023-05-06 14:14:22 นางสาว ธัญญรัตน์ กาญกันหา ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองยาง ดำเนินการเรียบร้อย
498 010626 2023-05-03 14:51:49 นางสาว พิชญาวี บุญสร้าง ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ดำเนินการเรียบร้อย
499 010625 2023-05-02 10:41:17 นาง กัลยารัตน์ วิเศษสัตย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
500 010624 2023-05-01 15:50:02 นาง บุญหมาย ไชยศรีรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ดำเนินการเรียบร้อย
501 010623 2023-04-28 22:54:27 นางสาว พัชชา กรีรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
502 010622 2023-04-27 14:55:01 นางสาว สำรวม คงสืบชาติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านประคอง ดำเนินการเรียบร้อย
503 010621 2023-04-27 10:19:30 นาย ไพโรจน์ อุตรวิเชียร ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
504 010620 2023-04-26 14:22:55 นาง ภานิชา ศิลาชัย ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
505 010619 2023-04-25 13:35:48 นาง ประภาพรรณ สุดหอม ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนวัดโคกสะอาด ดำเนินการเรียบร้อย
506 010617 2023-04-25 13:25:14 นางสาว สุพัตรา เสตเขตต์ ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล ดำเนินการเรียบร้อย
507 010616 2023-04-24 14:38:06 นาย วิธวินท์ พะวิกขุณี ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านตะโก ดำเนินการเรียบร้อย
508 010615 2023-04-24 10:37:31 นางสาว ศิริวรรณ จากรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ดำเนินการเรียบร้อย
509 010613 2023-04-24 09:46:42 นางสาว นงลักษณ์ มีตุวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
510 010612 2023-04-24 09:32:37 นาย กฤษกรพัฒน์ อนุวัน ครูชำนาญการ เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนบ้านหนองม้า ดำเนินการเรียบร้อย
511 010611 2023-04-24 09:19:57 นาย สุพจน์ แสนเมืองชิน ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านรุน ดำเนินการเรียบร้อย
512 010610 2023-04-21 10:39:04 นาง จุไรรัตน์ แก้วพลงาม ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ดำเนินการเรียบร้อย
513 010609 2023-04-17 12:09:10 นาย วรางกูร พูนกลาง ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) ดำเนินการเรียบร้อย
514 010608 2023-04-17 11:55:32 นางสาว ศิรินนา พลเจริญ ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านกะชาย ดำเนินการเรียบร้อย
515 010607 2023-04-12 15:36:11 นาย นิรมิตร ชวดรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนวัดโกรกประดู่ ดำเนินการเรียบร้อย
516 010606 2023-04-12 10:11:48 นางสาว สังวาลย์ งามนวล ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
517 010605 2023-04-10 11:16:23 นาย นิวัฒน์ ศรีวิจารณ์ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ดำเนินการเรียบร้อย
518 010604 2023-04-07 13:34:47 นางสาว วิชุดา แถมจำเริญ ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
519 010603 2023-04-06 14:48:46 นาง ศิริวรรณ ศรีหาจักร์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร ดำเนินการเรียบร้อย
520 010602 2023-04-05 16:34:54 นาง สุนันท์ วันล้วน ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านตูมหวาน ดำเนินการเรียบร้อย
521 010601 2023-04-04 11:07:07 นางสาว รัชฎาภรณ์ แวงดงบัง ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) ดำเนินการเรียบร้อย
522 010599 2023-03-31 16:24:13 นาง วีรวรรณ ชำนาญวาด ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) ดำเนินการเรียบร้อย
523 010598 2023-03-31 14:17:55 นางสาว จิตอาภา เทพรำพึง ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
524 010597 2023-03-31 13:27:07 นาง พิมพ์พรรณ อะรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านกระเดื่อง ดำเนินการเรียบร้อย
525 010596 2023-03-31 12:04:56 นาง บัวชุม ชาญประโคน ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) ดำเนินการเรียบร้อย
526 010595 2023-03-24 15:40:03 นางสาว วิวัฒน์ธิดาภิ์ วุฒิยาสาร ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
527 010594 2023-03-16 09:49:34 นาย มงคล แวงวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านห้วยศาลา ดำเนินการเรียบร้อย
528 010593 2023-03-15 16:28:59 นางสาว กาญจนา ทองวิจิตร ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ดำเนินการเรียบร้อย
529 010592 2023-03-15 16:15:52 นาง วลัยพรรณ สุทธิรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ดำเนินการเรียบร้อย
530 010591 2023-03-09 15:39:19 นาง อุมาพร พรพันธ์พิสุทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านโคกระกา ดำเนินการเรียบร้อย
531 010590 2023-03-07 19:36:24 นาง ณัฐฐาพร เสือสา ครูผู้ช่วย บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
532 010588 2023-03-03 13:21:32 นางสาว ณัฏฐนันท์ ประทุม ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านตะเคียน ดำเนินการเรียบร้อย
533 010587 2023-03-02 09:37:44 นาง กรรณิกา มีศรี ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดหัวสะพาน ดำเนินการเรียบร้อย
534 010586 2023-03-01 13:24:43 นางสาว เพชร อุ้มรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ดำเนินการเรียบร้อย
535 010585 2023-03-01 09:35:42 นางสาว เขมจิรา โกเทริปู ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองปรือ ดำเนินการเรียบร้อย
536 010584 2023-02-24 19:12:40 นางสาว สุวรรณา ศรีจุดานุ ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ดำเนินการเรียบร้อย
537 010582 2023-02-23 13:22:00 นางสาว อรนุช ชาญณรงค์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดหัวสะพาน ดำเนินการเรียบร้อย
538 010579 2023-02-23 10:44:47 นาง อังคนาง จงกล ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโคกวัด ดำเนินการเรียบร้อย
539 010578 2023-02-22 23:14:13 นาย ธวัชชัย มีสี ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง ดำเนินการเรียบร้อย
540 010577 2023-02-22 13:16:16 นาง เสาวนีย์ จันทรพุดซา ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนวัดโกรกประดู่ ดำเนินการเรียบร้อย
541 010575 2023-02-22 13:08:13 นาง วริษฐา ล้ำลือ ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนวัดโกรกประดู่ ดำเนินการเรียบร้อย
542 010574 2023-02-22 10:26:11 นาง วราพร เธียรวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านโคกวัด ดำเนินการเรียบร้อย
543 010573 2023-02-21 10:52:25 นาย สมชาย เลี่ยมทา ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
544 010572 2023-02-20 10:20:11 นางสาว วรรณิสา พูลสุข ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านดอนหวาย ดำเนินการเรียบร้อย
545 010570 2023-02-17 13:10:17 นาง ทิพย์วรรณ สเมทเฮิรสต์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรชำรุด โรงเรียนบ้านโคกวัด ดำเนินการเรียบร้อย
546 010564 2023-02-17 08:24:48 นาง ปราณี โคตรวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านตะโก ดำเนินการเรียบร้อย
547 010563 2023-02-08 14:32:59 นาง เตือนใจ เติมทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านโคกระกา ดำเนินการเรียบร้อย
548 010562 2023-02-07 11:57:26 นาง ชนัญชิตา กระสินรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ดำเนินการเรียบร้อย
549 010561 2023-02-07 09:37:48 นาง สายทอง ลำพูล ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก ดำเนินการเรียบร้อย
550 010560 2023-02-06 16:25:23 นางสาว หทัยรัตน์ เพียงไธสง ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล ดำเนินการเรียบร้อย
551 010559 2023-02-06 11:55:39 นาง ฐิติมา ศรีพิมาย ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านสมสนุก ดำเนินการเรียบร้อย
552 010558 2023-02-03 09:18:23 นาย ไวพจน์ ตุพิมาย ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
553 010557 2023-01-31 14:11:32 นางสาว ปิยะพร รุจิเรข ครู อันดับ คศ.1 บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
554 010556 2023-01-30 22:00:40 นาย พลวัฒน์ โพนชัด ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก ดำเนินการเรียบร้อย
555 010555 2023-01-30 10:45:14 นาง ปารณีย์ โชติรัตนทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง ดำเนินการเรียบร้อย
556 010554 2023-01-25 15:56:17 นาย บัญชา งึดเกาะ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านตลาดควาย ดำเนินการเรียบร้อย
557 010553 2023-01-25 13:24:45 นาย อิทธิพัทธ์ คะเรรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ดำเนินการเรียบร้อย
558 010552 2023-01-24 14:12:54 นางสาว วิพัชสรา สุระรัมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ บัตรชำรุด โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
559 010549 2023-01-24 10:06:07 นาย จารุวัฒน์ อังกุระศรี ครู อันดับ คศ.1 ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านโนนแดง ดำเนินการเรียบร้อย
560 010548 2023-01-24 07:34:49 นาย ทศพล ศรีวีระพันธ์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ดำเนินการเรียบร้อย
561 010547 2023-01-23 14:00:53 นางสาว ศจี เปล่งเมือง ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโคกวัด ดำเนินการเรียบร้อย
562 010546 2023-01-23 13:51:56 นาง พัทธนันท์ สงแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ดำเนินการเรียบร้อย
563 010545 2023-01-20 12:56:30 นาง ประยูร ยืนยิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านพะไล ดำเนินการเรียบร้อย
564 010544 2023-01-20 09:07:49 นาง ทองมี บุญศิริ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก ดำเนินการเรียบร้อย
565 010542 2023-01-19 14:32:24 นาย ทศพร ภูเลื่อมคำ ครู อันดับ คศ.1 บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ดำเนินการเรียบร้อย
566 010541 2023-01-19 09:20:14 นางสาว ณัฐธยาน์ ประโลมรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ดำเนินการเรียบร้อย
567 010540 2023-01-18 18:36:39 นางสาว จุฑามาศ ใหม่คามิ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ดำเนินการเรียบร้อย
568 010538 2023-01-18 11:45:16 นางสาว สุกานดา มิเล ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดโนนสำราญ ดำเนินการเรียบร้อย
569 010537 2023-01-18 10:37:02 นางสาว ณัฐนิชา ช่วงสำโรง ครูผู้ช่วย บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ดำเนินการเรียบร้อย
570 010535 2023-01-17 12:55:20 นางสาว อรวรรณ ยิ่งหาญ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ดำเนินการเรียบร้อย
571 010532 2023-01-17 10:34:30 นาง เข็มทอง บัวระพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร ดำเนินการเรียบร้อย
572 010531 2023-01-11 14:15:26 นางสาว สาวิตรี ชูช่วย ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ดำเนินการเรียบร้อย
573 010530 2023-01-11 13:44:01 นางสาว สุนารี แช่มรัมย์ ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ดำเนินการเรียบร้อย
574 010529 2023-01-10 15:05:05 นาย มโนชัย จักรวาฬ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองค่าย ดำเนินการเรียบร้อย
575 010528 2023-01-10 15:00:56 นางสาว วิพัชสรา สุระรัมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
576 010523 2023-01-10 13:14:37 นาย ยืนยง ทองคำ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านฝังงา ดำเนินการเรียบร้อย
577 010522 2023-01-07 15:59:23 นาย พิสิษฐ์ องคศาสตร์ ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ ดำเนินการเรียบร้อย
578 010521 2023-01-06 15:09:02 นาย พนม ดิษฐขุนทด ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู ดำเนินการเรียบร้อย
579 010520 2023-01-06 10:59:58 นางสาว จันทิมา เลิศเสนา ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) ดำเนินการเรียบร้อย
580 010519 2023-01-05 16:06:30 นางสาว พัสตราภรณ์ พลีดี ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดหนองครก ดำเนินการเรียบร้อย
581 010518 2023-01-03 15:16:02 นางสาว สายใจ ศรีนาค ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ดำเนินการเรียบร้อย
582 010517 2022-12-28 10:54:22 นาง สุชัชริญจ์ ตลาดโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง ดำเนินการเรียบร้อย
583 010516 2022-12-25 15:48:55 นางสาว ศิริรัตน์ กางรัมย์ พนักงานธุรการ ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ดำเนินการเรียบร้อย
584 010515 2022-12-25 10:24:55 นาย สิทธาทร สครรัมย์ ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านฝ้าย ดำเนินการเรียบร้อย
585 010513 2022-12-21 14:26:44 นาง ธวัลรัตน์ ทูลเกียรติวัฒนา ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนบ้านหนองไทรวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
586 010512 2022-12-21 14:24:44 นาย คารมย์ พลกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด ดำเนินการเรียบร้อย
587 010511 2022-12-21 14:17:01 นางสาว วราลักษณ์ ปันรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) ดำเนินการเรียบร้อย
588 010510 2022-12-21 10:31:12 นาย ปราโมทย์ พรหมบุบผา ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านบุหนองเทา ยกเลิกคำร้อง
589 010509 2022-12-21 10:30:17 นาย ปราโมทย์ พรหมบุบผา ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านบุหนองเทา ดำเนินการเรียบร้อย
590 010508 2022-12-21 09:18:11 นางสาว เบญจวรรณ ไกรนอก พนักงานธุรการ ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
591 010507 2022-12-15 21:12:31 นาง กนกกาญจน์ อินนา ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนบ้านม่วง ดำเนินการเรียบร้อย
592 010506 2022-12-15 20:54:34 นาง ประหยัด อาจทวีกุล ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านสวายจีก ดำเนินการเรียบร้อย
593 010505 2022-12-15 20:42:12 นางสาว ปุญญาพร บุญปลูก ครูชำนาญการพิเศษ บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
594 010504 2022-12-15 20:28:46 นาย ชินวัตร พงษ์สิงห์จันทร์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านห้วยศาลา ดำเนินการเรียบร้อย
595 010503 2022-12-11 10:12:28 นางสาว ปทุมเวียง วิเศษเนตร ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
596 010502 2022-12-09 14:51:03 นางสาว ยุพารัตน์ คำประโคน นักจัดการงานทั่วไป ขอมีบัตรครั้งแรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
597 010501 2022-12-08 17:09:44 นางสาว ณัฐฐาวีรนุช แซ่เอี้ยว พนักงานธุรการ ขอมีบัตรครั้งแรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
598 010500 2022-12-08 13:52:10 นางสาว อุษา ยิ่งนารัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) ดำเนินการเรียบร้อย
599 010499 2022-12-07 09:12:05 นาย ชวลิต บุญศิริ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย ดำเนินการเรียบร้อย
600 010498 2022-12-06 10:56:05 นางสาว วิภักษา สระใหญ่ ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดโคกสะอาด ดำเนินการเรียบร้อย
601 010497 2022-12-06 10:54:08 นางสาว ณัติยาพร ดวงภักดีรัมย์ ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ ดำเนินการเรียบร้อย
602 010495 2022-12-06 10:52:53 นาย อุดมวัฒน์ ปัตเตย์ ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองไทร ดำเนินการเรียบร้อย
603 010494 2022-12-06 10:52:41 นางสาว ธันย์ณภัทร โพธิชัย ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง ดำเนินการเรียบร้อย
604 010493 2022-12-06 10:52:26 นางสาว สุรีย์ภรณ์ สังสีแก้ว ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
605 010492 2022-12-06 10:52:24 นาย อธิติ ชอบทอง ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านง้าง ดำเนินการเรียบร้อย
606 010491 2022-12-06 10:51:24 นาย อนุรักษ์ ไชยศร ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านช่อผกา ดำเนินการเรียบร้อย
607 010490 2022-12-06 10:51:14 นาง พัชรินทร์ เทียงดาห์ ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านสมสนุก ดำเนินการเรียบร้อย
608 010486 2022-12-06 10:51:08 นาย อนุรักษ์ ไชยศร ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านช่อผกา ดำเนินการเรียบร้อย
609 010485 2022-12-06 10:03:34 นางสาว ดลพร ปัญญารัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านตลาดควาย ดำเนินการเรียบร้อย
610 010484 2022-12-02 15:11:36 นาง ยุพิน สว่างวัฒนกิจ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านโคกเปราะ ดำเนินการเรียบร้อย
611 010483 2022-12-02 14:46:10 นาง พัฒญา หันผักแว่น ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านดอนหวาย ดำเนินการเรียบร้อย
612 010482 2022-12-02 12:42:52 นางสาว บุษบง มหาชัย ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) ดำเนินการเรียบร้อย
613 010481 2022-12-01 23:29:19 นาย นิเวศ ปิยะวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโคกกลาง ดำเนินการเรียบร้อย
614 010480 2022-11-30 09:09:27 นาง อุดมศรี อุสาทรัพย์ ครูชำนาญการ เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนบ้านตะโก ดำเนินการเรียบร้อย
615 010479 2022-11-29 14:23:33 นาย พงษ์นรินทร์ อินต๊ะ ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) ดำเนินการเรียบร้อย
616 010478 2022-11-29 14:12:04 นางสาว จีราวรรณ ไหวดี ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ดำเนินการเรียบร้อย
617 010477 2022-11-28 18:16:36 นางสาว กุลธิดา สายโรจน์ ครู อันดับ คศ.1 เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ดำเนินการเรียบร้อย
618 010476 2022-11-25 13:21:22 นางสาว วีระนันท์ ภวภูตานนท์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
619 010475 2022-11-25 11:07:05 นาย กุลธร นาคแจ่มใส ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองซอแซ ดำเนินการเรียบร้อย
620 010474 2022-11-23 16:21:17 นางสาว อลีนตา ปัญญารัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ดำเนินการเรียบร้อย
621 010473 2022-11-23 16:10:19 นางสาว ธนภรณ์ คุ้มขนาบ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านโคกสนวน ดำเนินการเรียบร้อย
622 010472 2022-11-23 15:36:03 นาย ภูริณัฐ สงวนนาม ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา ดำเนินการเรียบร้อย
623 010471 2022-11-22 16:00:53 นาย ธีรพงศ์ ประชาธรรมากุล ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ ดำเนินการเรียบร้อย
624 010470 2022-11-22 15:45:59 นาย เกรียงไกร บุญสอน ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดสว่างบูรพา ดำเนินการเรียบร้อย
625 010469 2022-11-22 15:34:04 นางสาว สายธาร บุญกู่ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองไทรวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
626 010468 2022-11-22 14:46:38 นาย สาคร กางรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ดำเนินการเรียบร้อย
627 010467 2022-11-20 22:41:07 นางสาว จริญา สุขวิเศษ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านนาศรีนวล ดำเนินการเรียบร้อย
628 010466 2022-11-20 19:26:01 นางสาว แสงจันทร์ สุวรรณรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านแสลงพัน ดำเนินการเรียบร้อย
629 010465 2022-11-20 19:04:21 นางสาว ณิชนันทน์ รูปสูง ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดโนนสำราญ ดำเนินการเรียบร้อย
630 010464 2022-11-20 18:52:46 นาย ฤทธิเกียรติ ณ ลานคา ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านตูบช้าง ดำเนินการเรียบร้อย
631 010463 2022-11-20 18:38:35 นางสาว สุนิตา อาญาเมือง ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า ดำเนินการเรียบร้อย
632 010462 2022-11-20 18:30:39 นาง อรยา ขาวงาม ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ดำเนินการเรียบร้อย
633 010461 2022-11-20 18:21:19 นางสาว ปนัดดา บวรรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดหนองปล่อง ดำเนินการเรียบร้อย
634 010460 2022-11-20 18:10:18 นาย ชาญวิทย์ หงษ์ศรี ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" ดำเนินการเรียบร้อย
635 010459 2022-11-20 17:59:56 นางสาว นฤชา เชียงใหม่ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดหนองครก ดำเนินการเรียบร้อย
636 010458 2022-11-20 17:51:03 นางสาว พัชรี นามวงศ์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองไทร ดำเนินการเรียบร้อย
637 010457 2022-11-20 17:43:17 นาย คณายุทธิ์ เครือแสง ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวิมลวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
638 010456 2022-11-20 17:31:45 นางสาว บูรตา ถือดำ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) ดำเนินการเรียบร้อย
639 010455 2022-11-20 17:20:34 นาย วีระพล พิมพ์ศรี ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านโคกกลาง ดำเนินการเรียบร้อย
640 010454 2022-11-20 17:09:33 นาย ทัชชกร ระงับรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก ดำเนินการเรียบร้อย
641 010453 2022-11-20 16:57:47 นาย วุฒิชัย ไชยกิจ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" ดำเนินการเรียบร้อย
642 010452 2022-11-20 16:46:06 นาย สุระสิทธิ์ ขุนศรีฐิติโชติ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านพลวง ดำเนินการเรียบร้อย
643 010451 2022-11-20 16:34:50 นางสาว สุนิษา สุวรรณจักร์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองค่าย ดำเนินการเรียบร้อย
644 010450 2022-11-20 16:18:40 นาย ปรีชา โพธิ์กระสังข์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองซอแซ ดำเนินการเรียบร้อย
645 010449 2022-11-20 16:04:08 นาย จตุรพล ลิ่วประโคน ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) ดำเนินการเรียบร้อย
646 010448 2022-11-20 15:55:57 นางสาว พฤหัสตรี สายแก้ว ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ ดำเนินการเรียบร้อย
647 010447 2022-11-20 15:45:12 ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ ผ่องใส ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" ดำเนินการเรียบร้อย
648 010446 2022-11-20 15:31:36 นางสาว เกศริน ภูมีแหลม ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านช่อผกา ดำเนินการเรียบร้อย
649 010445 2022-11-20 15:20:54 นาง ระพีพร ปิตรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ดำเนินการเรียบร้อย
650 010444 2022-11-20 15:05:51 นาย พิรีย์ หัดประโคน ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) ดำเนินการเรียบร้อย
651 010443 2022-11-20 14:55:15 นาย จักรพันธ์ เอ็นมาก ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ดำเนินการเรียบร้อย
652 010442 2022-11-20 14:42:08 นางสาว น้ำหนึ่ง จันทวงค์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร ดำเนินการเรียบร้อย
653 010441 2022-11-20 14:30:07 นางสาว ณิชาภัทร ปะวะศรี ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" ดำเนินการเรียบร้อย
654 010440 2022-11-20 14:19:27 นางสาว สุดารัตน์ ถะเกิงสุข ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
655 010439 2022-11-20 14:08:03 นางสาว ภัทรสุดา เกาะรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านฝ้าย ดำเนินการเรียบร้อย
656 010438 2022-11-20 13:57:46 นาย พงศธร เจริญรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองผักโพด ดำเนินการเรียบร้อย
657 010437 2022-11-20 13:38:26 นาย ฉัตรชัย สนิทชัย ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
658 010436 2022-11-20 13:28:42 นาย พชร สุจินพรหม ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านม่วง ดำเนินการเรียบร้อย
659 010435 2022-11-20 13:17:45 นางสาว อริสรา สมเกศ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดหนองครก ดำเนินการเรียบร้อย
660 010434 2022-11-20 13:02:26 นางสาว จุฑามาศ บัวภา ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดโนนสำราญ ดำเนินการเรียบร้อย
661 010433 2022-11-20 12:50:37 นาย เอกวินย์ กิรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองมันปลา "กุศลสามัคคีวิทยา" ดำเนินการเรียบร้อย
662 010432 2022-11-20 12:36:41 นางสาว ฐิตินันท์ เอี่ยมรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านพะไล ดำเนินการเรียบร้อย
663 010431 2022-11-20 12:02:38 นาย ณัฐพงศ์ กุลอุปฮาด ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองพะอง ดำเนินการเรียบร้อย
664 010430 2022-11-20 11:53:35 นางสาว จีรนันท์ บุตรดีวงค์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านมะค่า ดำเนินการเรียบร้อย
665 010429 2022-11-20 11:45:23 นางสาว จิราภรณ์ ดูรูปรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย ดำเนินการเรียบร้อย
666 010428 2022-11-20 11:31:18 นางสาว ศสิญาภรณ์ อามาตย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดโคกสะอาด ดำเนินการเรียบร้อย
667 010247 2022-11-19 09:49:38 นางสาว ธิดารัตน์ จินพละ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดละลวด ดำเนินการเรียบร้อย
668 010427 2022-11-18 11:24:07 นาย นนทวัฒน์ เนินกระโทก ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ดำเนินการเรียบร้อย
669 010426 2022-11-17 22:51:23 นางสาว ดวงหทัย พรหมบุตร ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง ดำเนินการเรียบร้อย
670 010425 2022-11-17 21:22:05 นางสาว นัตตยาพร ธะนูรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา ดำเนินการเรียบร้อย
671 010424 2022-11-17 01:00:01 นางสาว จุฑามาศ ดีล้อม ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านท้องเรือ ดำเนินการเรียบร้อย
672 010423 2022-11-17 00:45:49 นาย ภาณธร ภรธนบูรณ์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดบ้านรุน ดำเนินการเรียบร้อย
673 010422 2022-11-17 00:23:22 นาย สุริยัน ละเมียดดี ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านกวางงอย "รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์" ดำเนินการเรียบร้อย
674 010421 2022-11-16 19:00:49 นาง ณัฐฐาพร เสือสา ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดโนนสำราญ ดำเนินการเรียบร้อย
675 010420 2022-11-16 18:40:36 นาง สุดารัตน์ พิศวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดโคกสะอาด ดำเนินการเรียบร้อย
676 010419 2022-11-16 18:25:14 นาย ณัฐวัตร ตีประเคน ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" ดำเนินการเรียบร้อย
677 010418 2022-11-16 17:39:46 นาย ปฏิญญา นาศา ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ดำเนินการเรียบร้อย
678 010417 2022-11-16 17:18:14 นาง กฤษณา หอกคำ ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า ดำเนินการเรียบร้อย
679 010416 2022-11-16 15:56:20 นาย ธีระนัย ไม้สูงเนิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
680 010415 2022-11-15 17:03:56 นางสาว ศิริวรรณ สระโสม ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
681 010414 2022-11-15 16:47:26 นางสาว อุไร พงศ์พัฒนจิต ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ดำเนินการเรียบร้อย
682 010413 2022-11-14 09:25:09 นาง อัจฉริยา อะนันต์ ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) ดำเนินการเรียบร้อย
683 010412 2022-11-13 23:41:49 นาง ประกอบ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ บัตรชำรุด โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ ดำเนินการเรียบร้อย
684 010411 2022-11-12 17:34:00 นาง นุสรา สุวรรณสงคราม ครูผู้สอน บัตรชำรุด โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ ดำเนินการเรียบร้อย
685 010410 2022-11-12 17:20:27 นาย บุญเลิศ บุญอำนวย ช่างปูน ระดับ ช 4 บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ดำเนินการเรียบร้อย
686 010409 2022-11-11 17:14:36 นาง จำรัด แก้วศรีใส ครูชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง ดำเนินการเรียบร้อย
687 010408 2022-11-11 16:42:42 นางสาว สุดารัตน์ ดิเรกโภค ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ดำเนินการเรียบร้อย
688 010407 2022-11-11 16:37:04 นางสาว ธนพร จำปาทอง ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ ดำเนินการเรียบร้อย
689 010406 2022-11-11 16:34:25 นางสาว ศิรประภา บำรุงแคว้น ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ ดำเนินการเรียบร้อย
690 010405 2022-11-11 16:30:34 นาย กรวิทย์ อินกะสังข์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
691 010404 2022-11-11 16:09:44 นาง อรุณศรี มณีวรรณ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) ดำเนินการเรียบร้อย
692 010403 2022-11-11 16:05:47 นางสาว ภัทรวดี หลุมแก้ว ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ดำเนินการเรียบร้อย
693 010402 2022-11-11 15:56:00 นาง นิธินันท์ ชาติรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) ดำเนินการเรียบร้อย
694 010401 2022-11-11 15:33:32 นาง อริศรา ศรีงาน ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
695 010400 2022-11-11 15:29:49 นาง ยุวรี สมอ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ดำเนินการเรียบร้อย
696 010399 2022-11-11 15:25:16 นางสาว ชุติมา ว่องวัฒนากูล ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
697 010398 2022-11-11 15:18:30 นางสาว สุดารัตน์ บุญมาก ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
698 010397 2022-11-11 15:15:49 นาง นีรนันต์ เย็นรมภ์บวรภัค ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองยาง ดำเนินการเรียบร้อย
699 010396 2022-11-11 15:05:01 นางสาว หนึ่งนุช เต็นตารัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรชำรุด โรงเรียนบ้านหนองยาง ดำเนินการเรียบร้อย
700 010395 2022-11-11 14:59:56 นาย สนอง หอมรวง ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ ดำเนินการเรียบร้อย
701 010394 2022-11-11 14:41:51 นาง ดาวเรือง สะเลิศรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง ดำเนินการเรียบร้อย
702 010393 2022-11-11 14:31:57 นาง วรรณนิษา มาประจวบ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
703 010392 2022-11-11 14:26:48 นาง ภัทรวดี บุญสอน ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
704 010391 2022-11-11 14:22:58 นาง ปิยวดี ศรีกลับ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
705 010390 2022-11-11 14:19:25 นาง ชลดา ศรีละพันธ์ ครู อันดับ คศ.1 บัตรชำรุด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
706 010389 2022-11-11 14:14:33 นางสาว พริชม์ชยาดา สนรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
707 010388 2022-11-11 14:08:32 นาย ธวัฒน์ พิมพ์โคตร ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนพระครูวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
708 010387 2022-11-11 13:55:58 นาง มัณฑนา ปรากฏหาญ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ ดำเนินการเรียบร้อย
709 010386 2022-11-11 13:50:05 นาง ณัฐวลัย จันทร์สิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
710 010385 2022-11-11 13:46:23 นาย ปรีชา พิลาสุข ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู ดำเนินการเรียบร้อย
711 010384 2022-11-11 13:42:54 นาง มาลินี อุดมพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรชำรุด โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ดำเนินการเรียบร้อย
712 010383 2022-11-11 13:39:31 นางสาว ผาณิต อนันต์ ครู อันดับ คศ.1 บัตรชำรุด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
713 010382 2022-11-11 13:35:45 นางสาว ชลากร ศิริประภา ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
714 010381 2022-11-11 13:32:45 นาง นฤมลลักษณ อินตา ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
715 010380 2022-11-11 13:26:11 นาง อุษา นาคประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนพระครูวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
716 010379 2022-11-11 13:22:19 นาง นิศานาถ ชวติ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
717 010378 2022-11-11 13:18:35 สิบเอก ยุทธนา ภัททิยะโชติ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
718 010377 2022-11-11 13:15:12 นาย ประพันธ์ กิรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
719 010376 2022-11-11 13:10:05 นาง ดอกรัก ธรรมสา ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านม่วง ดำเนินการเรียบร้อย
720 010375 2022-11-11 13:05:05 นางสาว เหมวรรณ บัวพา ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ดำเนินการเรียบร้อย
721 010374 2022-11-11 12:58:11 นาย นพแก้ว ประยูรเมธา ครูชำนาญการพิเศษ บัตรชำรุด โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
722 010373 2022-11-11 12:49:23 นาง ขนิษฐา นิวัฒนุวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรชำรุด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
723 010372 2022-11-11 02:43:51 นางสาว สุปรียา นามวงศรี ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู ดำเนินการเรียบร้อย
724 010371 2022-11-10 22:22:16 นางสาว จีรพรรณ ชำนาญทาง ครูชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
725 010370 2022-11-10 22:17:14 นางสาว จิดาภา งามแพง ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านพระครูน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
726 010369 2022-11-10 22:09:58 นางสาว สุชาดา สวัสดี ครูชำนาญการ บัตรชำรุด โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ดำเนินการเรียบร้อย
727 010368 2022-11-10 21:31:29 นาง นันธิกา ไปแดน ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู ดำเนินการเรียบร้อย
728 010367 2022-11-10 15:34:27 ว่าที่พันตรี สุเทพ โตโสภณ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนบ้านกวางงอย "รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์" ดำเนินการเรียบร้อย
729 010366 2022-11-10 15:30:33 นางสาว ภิญญาพัชญ์ ไชยรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล ดำเนินการเรียบร้อย
730 010365 2022-11-10 15:27:46 นาง ประภาพร วงศ์จำปา ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองปรือ ดำเนินการเรียบร้อย
731 010364 2022-11-10 15:21:49 นางสาว สุวิชาดา ยอดเจริญ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ดำเนินการเรียบร้อย
732 010363 2022-11-10 15:02:22 นาย นายคุณากร ซารัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
733 010358 2022-11-09 23:45:18 นางสาว อำภา จำนิล ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
734 010357 2022-11-07 22:57:48 นาย นายตติยฌาน โคตรประทุม ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนพระครูวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
735 010355 2022-11-03 22:57:00 นาง ยุพาภัส มวลทอง ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ดำเนินการเรียบร้อย
736 010354 2022-11-03 22:12:36 นาย สุเชษฐ สุนทรมนูกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า ดำเนินการเรียบร้อย
737 010349 2022-10-31 23:22:23 นาง ทิพวรรณ ปิ่นเพชร ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก ดำเนินการเรียบร้อย
738 010350 2022-10-31 23:14:19 นาง จันทร์ภัสสร อารมรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก ดำเนินการเรียบร้อย
739 010351 2022-10-31 23:00:30 นาง จิตตรีว์ บุญรอด ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนเบญจคามวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
740 010352 2022-10-31 22:43:31 นางสาว สุบิน ชุมจันทร์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง ดำเนินการเรียบร้อย
741 010353 2022-10-31 22:26:44 นาย ศักดิ์พล ดวงประวัติ ครู อันดับ คศ.1 เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ดำเนินการเรียบร้อย
742 010320 2022-10-31 13:06:40 นาง ชัญญานุช สัตย์ซื่อ ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) ดำเนินการเรียบร้อย
743 010321 2022-10-31 13:03:46 นางสาว สุภาวดี สุดสวาสดิ์ ครูชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านตลาดชัย ดำเนินการเรียบร้อย
744 010323 2022-10-31 12:58:15 นางสาว วิลาวัณย์ ชัยสุวรรณ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) ดำเนินการเรียบร้อย
745 010324 2022-10-31 12:53:09 นาง ลัดดา นาสาวงค์ ครูชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
746 010325 2022-10-31 12:49:05 นาง รัตติยากร ไชยปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนบ้านตลาดควาย ดำเนินการเรียบร้อย
747 010322 2022-10-31 12:01:18 นางสาว จุฑามาศ วงศ์ษา ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านสวายจีก ดำเนินการเรียบร้อย
748 010336 2022-10-31 11:49:16 นางสาว จารุชา รักษารัมย์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง ดำเนินการเรียบร้อย
749 010338 2022-10-31 11:07:21 นาง รัชนี บุตรสุด ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) ดำเนินการเรียบร้อย
750 010326 2022-10-31 11:03:04 นาง จีราภัทร ดวงกระจาย ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านตลาดควาย ดำเนินการเรียบร้อย
751 010327 2022-10-31 11:01:55 นางสาว วิลาวัลย์ พงษ์สัจจา ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านตลาดควาย ดำเนินการเรียบร้อย
752 010328 2022-10-31 11:00:44 นาง พิรุณ ลักษร ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก ดำเนินการเรียบร้อย
753 010329 2022-10-31 10:59:09 นาง วรันทยา ดอกเข็ม ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านตลาดควาย ดำเนินการเรียบร้อย
754 010337 2022-10-31 10:59:02 นาง วันเพ็ญ เกรียรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านโคกระกา ดำเนินการเรียบร้อย
755 010330 2022-10-31 10:57:33 นาง ณัฐรัตน์ ลิ่มโพธิขำกุล ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
756 010331 2022-10-31 10:56:04 นาง ณัฐธยาน์ สากระจาย ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองม้า ดำเนินการเรียบร้อย
757 010332 2022-10-31 10:55:01 นาง ธัญชนก เชื้อสาย ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
758 010333 2022-10-31 10:53:31 นางสาว น้ำฝน เก็งรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ ดำเนินการเรียบร้อย
759 010334 2022-10-31 10:52:26 นาง วิมะลา อาภรณ์รัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านสวายสอ ดำเนินการเรียบร้อย
760 010335 2022-10-31 10:50:52 นาง สมใจ อักษรณรงค์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก ดำเนินการเรียบร้อย
761 010339 2022-10-31 10:47:04 นางสาว กัญญาภัทร สำรวมจิต ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านตลาดชัย ดำเนินการเรียบร้อย
762 010340 2022-10-31 10:39:19 นางสาว หรรษา ช่วงเทียมหงส์ ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหลักเขต ดำเนินการเรียบร้อย
763 010341 2022-10-31 10:26:29 นาย ณัฎฐ์ชพงศธร ทวินันท์ ครูชำนาญการ บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
764 010342 2022-10-31 10:17:31 นาย พงษ์ยศ ปะนมรัมย์ ครูชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านตลาดชัย ดำเนินการเรียบร้อย
765 010343 2022-10-31 09:57:49 นาย นพดล เจียมรัมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
766 010348 2022-10-31 09:56:46 นางสาว ส้มลิ้ม แอมรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวิมลวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
767 010344 2022-10-31 09:45:08 นางสาว กรรณกูล ศักดิ์อลงกรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) ดำเนินการเรียบร้อย
768 010345 2022-10-31 09:27:27 นางสาว มณี พลพวก ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ดำเนินการเรียบร้อย
769 010346 2022-10-31 09:12:45 นาย สิทธินันท์ โสกงโสด ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
770 010347 2022-10-31 08:37:52 นางสาว ไพลิน วรครุธ ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านสวายสอ ดำเนินการเรียบร้อย
771 010317 2022-10-27 20:14:37 นาง สุชาลินี วงศ์มนัสนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ดำเนินการเรียบร้อย
772 010304 2022-10-27 09:19:25 นาง สุชาติ รสหอม ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ดำเนินการเรียบร้อย
773 010305 2022-10-27 09:14:02 นาง สมพร เสนาะเสียง ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านตลาดชัย ดำเนินการเรียบร้อย
774 010306 2022-10-27 09:11:44 นางสาว ชื่นจิตร คำแหงรส ครูผู้สอน บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ดำเนินการเรียบร้อย
775 010307 2022-10-27 09:01:54 นางสาว มัสทนา ชอบธรรม ครูชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร ดำเนินการเรียบร้อย
776 010308 2022-10-27 08:55:34 นางสาว บุญโชค อำพรรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร ดำเนินการเรียบร้อย
777 010309 2022-10-27 08:52:38 นาง คำสอน เฉลิมรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ดำเนินการเรียบร้อย
778 010310 2022-10-27 08:46:44 นางสาว สุธิรา กองสกูล ครูผู้ช่วย บัตรชำรุด โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
779 010313 2022-10-27 08:39:09 นาย ภคนันท์ แช่มรัมย์ ครูชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย ดำเนินการเรียบร้อย
780 010312 2022-10-27 08:32:37 นางสาว สุวรรณา พิญญาณ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ดำเนินการเรียบร้อย
781 010311 2022-10-27 08:26:37 นาง จารุวรรณ สมบูรณ์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ดำเนินการเรียบร้อย
782 010314 2022-10-27 08:22:56 นาง ศิวลักษณ์ หอมหวล ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ดำเนินการเรียบร้อย
783 010315 2022-10-27 08:19:44 นาง สุนันนทา ไพรสินธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก ดำเนินการเรียบร้อย
784 010316 2022-10-27 08:16:57 นาง ชฎากร ประเสริฐโส ครู อันดับ คศ.1 บัตรชำรุด โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) ดำเนินการเรียบร้อย
785 010318 2022-10-27 08:12:07 นาง นปภา กุยราพเนาว์ ครูชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) ดำเนินการเรียบร้อย
786 010319 2022-10-27 08:09:12 นาย วัฒนชัย ก้อนทอง ครูชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านกะชาย ดำเนินการเรียบร้อย
787 010294 2022-10-26 21:57:07 นางสาว กฤติภาวดี แม้นวงศ์ ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา ดำเนินการเรียบร้อย
788 010298 2022-10-26 21:40:33 นางสาว อนุสรา ชวนรัมย์ ครูชำนาญการ บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนบ้านบุหนองเทา ดำเนินการเรียบร้อย
789 010299 2022-10-26 21:36:17 นางสาว ปวีณา ท้าวยา ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
790 010290 2022-10-26 12:07:32 นาย ขัติยะ บุญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดโนนสำราญ ดำเนินการเรียบร้อย
791 010292 2022-10-26 12:03:34 นาย ชัยรัตน์ กรุมรัมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ บัตรชำรุด โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) ดำเนินการเรียบร้อย
792 010293 2022-10-26 11:59:56 นาง ศันสนีย์ ผิวทน ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) ดำเนินการเรียบร้อย
793 010295 2022-10-26 11:53:40 นาย กฤชเพชรพชรวัชร์ เข็มเพ็ขร ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านหนองพะอง ดำเนินการเรียบร้อย
794 010296 2022-10-26 11:50:31 นาย จำลอง บุดสา ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดหนองปล่อง ดำเนินการเรียบร้อย
795 010297 2022-10-26 11:44:15 นางสาว เรณู หลอดทอง ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านบุหนองเทา ดำเนินการเรียบร้อย
796 010300 2022-10-26 11:32:57 นางสาว สิณทรัพย์สิริ เรืองรุ่งไกล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
797 010301 2022-10-26 10:29:39 นาง วัชราภรณ์ โภคสูงเนิน ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
798 010302 2022-10-26 09:26:40 นาย มานพ คงเสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ บัตรชำรุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
799 010303 2022-10-26 09:23:25 นางสาว ศิริกุล สุขตาม ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา ดำเนินการเรียบร้อย
800 010270 2022-10-25 14:44:55 นาง วรัฏฐา จิตพล ครูชำนาญการพิเศษ บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
801 010271 2022-10-25 14:36:19 นาง กาญจนา โคทะกา ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองไฮ ดำเนินการเรียบร้อย
802 010272 2022-10-25 14:30:04 นาง นงนุช จมมะเริง ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
803 010273 2022-10-25 14:25:43 นาง วันปภัช สุขเสริม ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านห้วยศาลา ดำเนินการเรียบร้อย
804 010274 2022-10-25 14:17:53 นาง นพวรรณ ทัดคุ้ม ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) ดำเนินการเรียบร้อย
805 010275 2022-10-25 14:10:06 นางสาว ระวิวรรณ พระวงค์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ดำเนินการเรียบร้อย
806 010276 2022-10-25 14:03:43 นาง วราพรณ์ พิมพ์ละมาศ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดโคกสะอาด ดำเนินการเรียบร้อย
807 010277 2022-10-25 14:00:27 นางสาว สายบัว เกตุชาติ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ดำเนินการเรียบร้อย
808 010268 2022-10-25 13:56:28 นาย จุลพล พูนมาลัย ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
809 010262 2022-10-25 13:55:05 นางสาว ญาดา ตุ่นกระโทก ครู อันดับ คศ.1 บัตรชำรุด โรงเรียนเรืองทองสามัคคี ดำเนินการเรียบร้อย
810 010278 2022-10-25 13:53:52 นาง วารุณี สุรโยธี ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ดำเนินการเรียบร้อย
811 010269 2022-10-25 13:50:10 นางสาว กมลลักษณ์ จำปาศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ ดำเนินการเรียบร้อย
812 010279 2022-10-25 13:49:52 นาง จุฑามาศ วิเศษนคร ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ดำเนินการเรียบร้อย
813 010280 2022-10-25 13:45:59 นาง พิกุล ศรีทัพไทย ครูชำนาญการพิเศษ บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
814 010249 2022-10-25 13:45:13 นาง อนงค์ เหลาฉลาด ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ดำเนินการเรียบร้อย
815 010263 2022-10-25 13:44:13 นางสาว อัจฉรา ใจนวน ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองไฮ ดำเนินการเรียบร้อย
816 010281 2022-10-25 13:42:30 นาง ศศิธร พรมนัส ครู อันดับ คศ.1 บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดโกรกประดู่ ดำเนินการเรียบร้อย
817 010282 2022-10-25 13:39:14 นาง บังอร สุทธิ์วงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ดำเนินการเรียบร้อย
818 010264 2022-10-25 13:38:00 นาง ทิพย์สุดา ละมุล ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก ดำเนินการเรียบร้อย
819 010251 2022-10-25 13:37:33 นาย อาภากร ศุภเลิศ ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ ดำเนินการเรียบร้อย
820 010283 2022-10-25 13:35:55 นางสาว นาชากร ศรีทอง ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านหนองไทร ดำเนินการเรียบร้อย
821 010252 2022-10-25 13:35:08 นาย อนุชา สีดาชมภู ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านหินโคน "คุรุราษฎร์บำรุง" ดำเนินการเรียบร้อย
822 010253 2022-10-25 13:32:41 นางสาว กัญธิมาภรณ์ แสดรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง ดำเนินการเรียบร้อย
823 010284 2022-10-25 13:32:23 นาย จาฎุพจน์ เกตสำเภา ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดโกรกประดู่ ดำเนินการเรียบร้อย
824 010265 2022-10-25 13:30:30 นาย นิรุจณ์ บุญเย็น ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ดำเนินการเรียบร้อย
825 010254 2022-10-25 13:30:20 นาง ชไมพร วงษ์สุรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ "โนนตะครองโคกใหม่วิทยา" ดำเนินการเรียบร้อย
826 010285 2022-10-25 13:29:41 นาย วีระยุทธ สมพรศักดิ์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ดำเนินการเรียบร้อย
827 010255 2022-10-25 13:27:19 นางสาว ดวงดาว เมาะราษี ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ "โนนตะครองโคกใหม่วิทยา" ดำเนินการเรียบร้อย
828 010286 2022-10-25 13:26:21 นาย สมยศ นามแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนจันทราวาส "คุรุราษฎร์วิทยา" ดำเนินการเรียบร้อย
829 010266 2022-10-25 13:24:53 นาย ประชัน จันทร์อบ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดโคกสะอาด ดำเนินการเรียบร้อย
830 010256 2022-10-25 13:23:31 นางสาว วราภรณ์ เชษฐา ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านนาศรีนวล ดำเนินการเรียบร้อย
831 010287 2022-10-25 13:22:20 นาย รัฐพล วิลัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ดำเนินการเรียบร้อย
832 010257 2022-10-25 13:20:30 นาง กฤติมา สารรัมย์ ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ "โนนตะครองโคกใหม่วิทยา" ดำเนินการเรียบร้อย
833 010291 2022-10-25 13:18:46 นางสาว ขนิษฐา ผสมหงษ์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ดำเนินการเรียบร้อย
834 010267 2022-10-25 13:17:45 นาง ฐานิศวร์ กิจพิสิฐปรีชา ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดหนองครก ดำเนินการเรียบร้อย
835 010258 2022-10-25 13:17:15 นาย ปัญญา โสตถิยาภรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์ 5) ดำเนินการเรียบร้อย
836 010288 2022-10-25 13:15:57 นาย พนัส ด้วงเอก ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านลุงม่วง ดำเนินการเรียบร้อย
837 010289 2022-10-25 13:13:09 นางสาว กรรณิกา เส็งนา ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
838 010259 2022-10-25 13:13:02 นาย ภีมวัฒน์ วันท่าค้อ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
839 010260 2022-10-25 13:09:52 นาง รัตนพร วาจาดี ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ดำเนินการเรียบร้อย
840 010250 2022-10-25 13:00:07 นาง วิลาวัณย์ รู้รักดี ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ดำเนินการเรียบร้อย
841 010248 2022-10-25 11:47:26 นาง จิตพิมาน นาประจักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
842 010261 2022-10-25 00:48:59 นาง เปรมฤดี อนันตะสุข ครู อันดับ คศ.1 บัตรหมดอายุ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
843 010246 2022-10-19 10:55:41 นาย นพนรรจ์ เติมทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
844 010245 2022-10-18 08:57:35 นาย สันติ บำรุงธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ ดำเนินการเรียบร้อย
845 010244 2022-10-18 01:59:32 นางสาว นิสยาการณ์ ชนะค้า ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
846 010242 2022-10-17 12:05:15 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภานุมาศ เสาร์สิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ดำเนินการเรียบร้อย
847 010243 2022-10-17 02:03:21 นาย กิติชัย ตุพิมาย ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก ดำเนินการเรียบร้อย
848 010240 2022-10-12 09:09:52 นางสาว นิลวรรณ หลักงาม ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ ดำเนินการเรียบร้อย
849 010241 2022-10-12 09:07:47 นาง กัลยา พร้อมโตนด ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ดำเนินการเรียบร้อย
850 010239 2022-10-11 15:12:03 นาย นิวัฒน์ อะรัญ ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านสวายสอ ดำเนินการเรียบร้อย
851 010238 2022-10-10 10:14:18 นาย กฤศวรรธน์ พิลาล้ำ นิติกรปฏิบัติการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
852 010237 2022-10-10 09:18:47 นาง ทิพภัสสร ยุทธเก่ง ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านตลาดควาย ดำเนินการเรียบร้อย
853 010235 2022-10-10 08:24:55 นาง ธนิตา แก่นสา ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
854 010236 2022-10-10 08:22:09 นาง นิรมล เนียมสุริยะ ครูผู้สอน บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ดำเนินการเรียบร้อย

คำร้องขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับบำเหน็จบำนาญ)

ลำดับ รหัสคำร้อง วันที่ทำรายการ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เหตุผลที่ยื่นคำขอ โรงเรียน/หน่วยงาน สถานะรายการ
1 4125 2024-05-23 10:31:09 นาง วรรณภรณ์ บุญเชิญ ครู เกษียณปกติ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 4123 2024-05-20 09:13:22 นาง บุรัสกร ตรงไธสง ครูชำนาญการพิเศษ เกษียณปกติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
3 4119 2024-05-07 14:24:12 นาย ปรารพ ประสงค์ทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ เกษียณปกติ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ ดำเนินการเรียบร้อย
4 4118 2024-05-07 09:55:15 นาง จันทร์ภัสสร อารมรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ เกษียณปกติ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก ดำเนินการเรียบร้อย
5 4116 2024-04-29 16:18:35 นาง รัชนี บุตรสุด ครูชำนาญการพิเศษ เกษียณปกติ โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) ดำเนินการเรียบร้อย
6 4115 2024-04-24 15:46:50 นาง ยุพาพิน แสงจิรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ เกษียณปกติ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก ดำเนินการเรียบร้อย
7 4114 2024-03-18 09:50:46 นาย วุฒิชัย จัตุกูล ครูชำนาญการพิเศษ เกษียณปกติ โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) ดำเนินการเรียบร้อย
8 4113 2024-03-11 13:26:51 นางสาว ฐิติรภัค ไผ่ดีนุกูล ครูชำนาญการพิเศษ เกษียณปกติ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง ดำเนินการเรียบร้อย
9 4112 2024-03-07 12:55:52 นาย สมศรี สะเริญรัมย์ ครูชำนาญการ เกษียณปกติ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา ดำเนินการเรียบร้อย
10 4111 2024-03-07 11:29:52 นาง พิมพ์ชนก วรนาถอุไรพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ เกษียณปกติ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย ดำเนินการเรียบร้อย
11 4110 2024-02-19 09:34:57 ว่าที่พันโท รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เกษียณปกติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
12 4109 2024-02-02 09:48:44 นาง จุรีรัตน์ สอดทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ เกษียณปกติ โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) ดำเนินการเรียบร้อย
13 4108 2024-01-31 22:06:27 นาง วรรณา โรจนาวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ เกษียณปกติ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
14 4107 2024-01-31 21:57:04 นาย ศราวุธ โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เกษียณปกติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย