คำร้องขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ลำดับ รหัสคำร้อง วันที่ทำรายการ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เหตุผลที่ยื่นคำขอ โรงเรียน/หน่วยงาน สถานะรายการ
1 010563 2023-02-08 14:32:59 นาง เตือนใจ เติมทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านโคกระกา อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 010562 2023-02-07 11:57:26 นาง ชนัญชิตา กระสินรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 010561 2023-02-07 09:37:48 นาง สายทอง ลำพูล ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 010560 2023-02-06 16:25:23 นางสาว หทัยรัตน์ เพียงไธสง ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 010559 2023-02-06 11:55:39 นาง ฐิติมา ศรีพิมาย ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านสมสนุก อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 010558 2023-02-03 09:18:23 นาย ไวพจน์ ตุพิมาย ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
7 010557 2023-01-31 14:11:32 นางสาว ปิยะพร รุจิเรข ครู อันดับ คศ.1 บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
8 010556 2023-01-30 22:00:40 นาย พลวัฒน์ โพนชัด ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก ดำเนินการเรียบร้อย
9 010555 2023-01-30 10:45:14 นาง ปารณีย์ โชติรัตนทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง ดำเนินการเรียบร้อย
10 010554 2023-01-25 15:56:17 นาย บัญชา งึดเกาะ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านตลาดควาย ดำเนินการเรียบร้อย
11 010553 2023-01-25 13:24:45 นาย อิทธิพัทธ์ คะเรรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ดำเนินการเรียบร้อย
12 010552 2023-01-24 14:12:54 นางสาว วิพัชสรา สุระรัมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ บัตรชำรุด โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
13 010549 2023-01-24 10:06:07 นาย จารุวัฒน์ อังกุระศรี ครู อันดับ คศ.1 ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านโนนแดง ดำเนินการเรียบร้อย
14 010548 2023-01-24 07:34:49 นาย ทศพล ศรีวีระพันธ์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ดำเนินการเรียบร้อย
15 010547 2023-01-23 14:00:53 นางสาว ศจี เปล่งเมือง ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโคกวัด ดำเนินการเรียบร้อย
16 010546 2023-01-23 13:51:56 นาง พัทธนันท์ สงแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ดำเนินการเรียบร้อย
17 010545 2023-01-20 12:56:30 นาง ประยูร ยืนยิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านพะไล ดำเนินการเรียบร้อย
18 010544 2023-01-20 09:07:49 นาง ทองมี บุญศิริ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก ดำเนินการเรียบร้อย
19 010542 2023-01-19 14:32:24 นาย ทศพร ภูเลื่อมคำ ครู อันดับ คศ.1 บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ดำเนินการเรียบร้อย
20 010541 2023-01-19 09:20:14 นางสาว ณัฐธยาน์ ประโลมรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ดำเนินการเรียบร้อย
21 010540 2023-01-18 18:36:39 นางสาว จุฑามาศ ใหม่คามิ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ดำเนินการเรียบร้อย
22 010538 2023-01-18 11:45:16 นางสาว สุกานดา มิเล ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดโนนสำราญ ดำเนินการเรียบร้อย
23 010537 2023-01-18 10:37:02 นางสาว ณัฐนิชา ช่วงสำโรง ครูผู้ช่วย บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ดำเนินการเรียบร้อย
24 010536 2023-01-17 14:17:36 นาง เข็มทอง บัวระพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร ดำเนินการเรียบร้อย
25 010535 2023-01-17 12:55:20 นางสาว อรวรรณ ยิ่งหาญ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ดำเนินการเรียบร้อย
26 010532 2023-01-17 10:34:30 นาง เข็มทอง บัวระพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร ดำเนินการเรียบร้อย
27 010531 2023-01-11 14:15:26 นางสาว สาวิตรี ชูช่วย ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ดำเนินการเรียบร้อย
28 010530 2023-01-11 13:44:01 นางสาว สุนารี แช่มรัมย์ ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ดำเนินการเรียบร้อย
29 010529 2023-01-10 15:05:05 นาย มโนชัย จักรวาฬ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองค่าย ดำเนินการเรียบร้อย
30 010528 2023-01-10 15:00:56 นางสาว วิพัชสรา สุระรัมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
31 010523 2023-01-10 13:14:37 นาย ยืนยง ทองคำ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านฝังงา ดำเนินการเรียบร้อย
32 010522 2023-01-07 15:59:23 นาย พิสิษฐ์ องคศาสตร์ ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ ดำเนินการเรียบร้อย
33 010521 2023-01-06 15:09:02 นาย พนม ดิษฐขุนทด ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู ดำเนินการเรียบร้อย
34 010520 2023-01-06 10:59:58 นางสาว จันทิมา เลิศเสนา ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) ดำเนินการเรียบร้อย
35 010519 2023-01-05 16:06:30 นางสาว พัสตราภรณ์ พลีดี ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดหนองครก ดำเนินการเรียบร้อย
36 010518 2023-01-03 15:16:02 นางสาว สายใจ ศรีนาค ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ดำเนินการเรียบร้อย
37 010517 2022-12-28 10:54:22 นาง สุชัชริญจ์ ตลาดโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง ดำเนินการเรียบร้อย
38 010516 2022-12-25 15:48:55 นางสาว ศิริรัตน์ กางรัมย์ พนักงานธุรการ ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ดำเนินการเรียบร้อย
39 010515 2022-12-25 10:24:55 นาย สิทธาทร สครรัมย์ ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านฝ้าย ดำเนินการเรียบร้อย
40 010513 2022-12-21 14:26:44 นาง ธวัลรัตน์ ทูลเกียรติวัฒนา ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนบ้านหนองไทรวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
41 010512 2022-12-21 14:24:44 นาย คารมย์ พลกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด ดำเนินการเรียบร้อย
42 010511 2022-12-21 14:17:01 นางสาว วราลักษณ์ ปันรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) ดำเนินการเรียบร้อย
43 010510 2022-12-21 10:31:12 นาย ปราโมทย์ พรหมบุบผา ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านบุหนองเทา ยกเลิกคำร้อง
44 010509 2022-12-21 10:30:17 นาย ปราโมทย์ พรหมบุบผา ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านบุหนองเทา ดำเนินการเรียบร้อย
45 010508 2022-12-21 09:18:11 นางสาว เบญจวรรณ ไกรนอก พนักงานธุรการ ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
46 010507 2022-12-15 21:12:31 นาง กนกกาญจน์ อินนา ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนบ้านม่วง ดำเนินการเรียบร้อย
47 010506 2022-12-15 20:54:34 นาง ประหยัด อาจทวีกุล ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านสวายจีก ดำเนินการเรียบร้อย
48 010505 2022-12-15 20:42:12 นางสาว ปุญญาพร บุญปลูก ครูชำนาญการพิเศษ บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
49 010504 2022-12-15 20:28:46 นาย ชินวัตร พงษ์สิงห์จันทร์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านห้วยศาลา ดำเนินการเรียบร้อย
50 010503 2022-12-11 10:12:28 นางสาว ปทุมเวียง วิเศษเนตร ครูชำนาญการ เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
51 010502 2022-12-09 14:51:03 นางสาว ยุพารัตน์ คำประโคน นักจัดการงานทั่วไป ขอมีบัตรครั้งแรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
52 010501 2022-12-08 17:09:44 นางสาว ณัฐฐาวีรนุช แซ่เอี้ยว พนักงานธุรการ ขอมีบัตรครั้งแรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
53 010500 2022-12-08 13:52:10 นางสาว อุษา ยิ่งนารัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) ดำเนินการเรียบร้อย
54 010499 2022-12-07 09:12:05 นาย ชวลิต บุญศิริ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย ดำเนินการเรียบร้อย
55 010498 2022-12-06 10:56:05 นางสาว วิภักษา สระใหญ่ ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดโคกสะอาด ดำเนินการเรียบร้อย
56 010497 2022-12-06 10:54:08 นางสาว ณัติยาพร ดวงภักดีรัมย์ ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ ดำเนินการเรียบร้อย
57 010495 2022-12-06 10:52:53 นาย อุดมวัฒน์ ปัตเตย์ ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองไทร ดำเนินการเรียบร้อย
58 010494 2022-12-06 10:52:41 นางสาว ธันย์ณภัทร โพธิชัย ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง ดำเนินการเรียบร้อย
59 010493 2022-12-06 10:52:26 นางสาว สุรีย์ภรณ์ สังสีแก้ว ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
60 010492 2022-12-06 10:52:24 นาย อธิติ ชอบทอง ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านง้าง ดำเนินการเรียบร้อย
61 010491 2022-12-06 10:51:24 นาย อนุรักษ์ ไชยศร ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านช่อผกา ดำเนินการเรียบร้อย
62 010490 2022-12-06 10:51:14 นาง พัชรินทร์ เทียงดาห์ ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านสมสนุก ดำเนินการเรียบร้อย
63 010486 2022-12-06 10:51:08 นาย อนุรักษ์ ไชยศร ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านช่อผกา ดำเนินการเรียบร้อย
64 010485 2022-12-06 10:03:34 นางสาว ดลพร ปัญญารัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านตลาดควาย ดำเนินการเรียบร้อย
65 010484 2022-12-02 15:11:36 นาง ยุพิน สว่างวัฒนกิจ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านโคกเปราะ ดำเนินการเรียบร้อย
66 010483 2022-12-02 14:46:10 นาง พัฒญา หันผักแว่น ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านดอนหวาย ดำเนินการเรียบร้อย
67 010482 2022-12-02 12:42:52 นางสาว บุษบง มหาชัย ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) ดำเนินการเรียบร้อย
68 010481 2022-12-01 23:29:19 นาย นิเวศ ปิยะวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโคกกลาง ดำเนินการเรียบร้อย
69 010480 2022-11-30 09:09:27 นาง อุดมศรี อุสาทรัพย์ ครูชำนาญการ เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนบ้านตะโก ดำเนินการเรียบร้อย
70 010479 2022-11-29 14:23:33 นาย พงษ์นรินทร์ อินต๊ะ ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) ดำเนินการเรียบร้อย
71 010478 2022-11-29 14:12:04 นางสาว จีราวรรณ ไหวดี ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ดำเนินการเรียบร้อย
72 010477 2022-11-28 18:16:36 นางสาว กุลธิดา สายโรจน์ ครู อันดับ คศ.1 เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ดำเนินการเรียบร้อย
73 010476 2022-11-25 13:21:22 นางสาว วีระนันท์ ภวภูตานนท์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
74 010475 2022-11-25 11:07:05 นาย กุลธร นาคแจ่มใส ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองซอแซ ดำเนินการเรียบร้อย
75 010474 2022-11-23 16:21:17 นางสาว อลีนตา ปัญญารัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ดำเนินการเรียบร้อย
76 010473 2022-11-23 16:10:19 นางสาว ธนภรณ์ คุ้มขนาบ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านโคกสนวน ดำเนินการเรียบร้อย
77 010472 2022-11-23 15:36:03 นาย ภูริณัฐ สงวนนาม ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา ดำเนินการเรียบร้อย
78 010471 2022-11-22 16:00:53 นาย ธีรพงศ์ ประชาธรรมากุล ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ ดำเนินการเรียบร้อย
79 010470 2022-11-22 15:45:59 นาย เกรียงไกร บุญสอน ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดสว่างบูรพา ดำเนินการเรียบร้อย
80 010469 2022-11-22 15:34:04 นางสาว สายธาร บุญกู่ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองไทรวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
81 010468 2022-11-22 14:46:38 นาย สาคร กางรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ดำเนินการเรียบร้อย
82 010467 2022-11-20 22:41:07 นางสาว จริญา สุขวิเศษ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านนาศรีนวล ดำเนินการเรียบร้อย
83 010466 2022-11-20 19:26:01 นางสาว แสงจันทร์ สุวรรณรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านแสลงพัน ดำเนินการเรียบร้อย
84 010465 2022-11-20 19:04:21 นางสาว ณิชนันทน์ รูปสูง ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดโนนสำราญ ดำเนินการเรียบร้อย
85 010464 2022-11-20 18:52:46 นาย ฤทธิเกียรติ ณ ลานคา ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านตูบช้าง ดำเนินการเรียบร้อย
86 010463 2022-11-20 18:38:35 นางสาว สุนิตา อาญาเมือง ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า ดำเนินการเรียบร้อย
87 010462 2022-11-20 18:30:39 นาง อรยา ขาวงาม ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ดำเนินการเรียบร้อย
88 010461 2022-11-20 18:21:19 นางสาว ปนัดดา บวรรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดหนองปล่อง ดำเนินการเรียบร้อย
89 010460 2022-11-20 18:10:18 นาย ชาญวิทย์ หงษ์ศรี ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" ดำเนินการเรียบร้อย
90 010459 2022-11-20 17:59:56 นางสาว นฤชา เชียงใหม่ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดหนองครก ดำเนินการเรียบร้อย
91 010458 2022-11-20 17:51:03 นางสาว พัชรี นามวงศ์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองไทร ดำเนินการเรียบร้อย
92 010457 2022-11-20 17:43:17 นาย คณายุทธิ์ เครือแสง ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวิมลวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
93 010456 2022-11-20 17:31:45 นางสาว บูรตา ถือดำ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) ดำเนินการเรียบร้อย
94 010455 2022-11-20 17:20:34 นาย วีระพล พิมพ์ศรี ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านโคกกลาง ดำเนินการเรียบร้อย
95 010454 2022-11-20 17:09:33 นาย ทัชชกร ระงับรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก ดำเนินการเรียบร้อย
96 010453 2022-11-20 16:57:47 นาย วุฒิชัย ไชยกิจ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" ดำเนินการเรียบร้อย
97 010452 2022-11-20 16:46:06 นาย สุระสิทธิ์ ขุนศรีฐิติโชติ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านพลวง ดำเนินการเรียบร้อย
98 010451 2022-11-20 16:34:50 นางสาว สุนิษา สุวรรณจักร์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองค่าย ดำเนินการเรียบร้อย
99 010450 2022-11-20 16:18:40 นาย ปรีชา โพธิ์กระสังข์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองซอแซ ดำเนินการเรียบร้อย
100 010449 2022-11-20 16:04:08 นาย จตุรพล ลิ่วประโคน ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) ดำเนินการเรียบร้อย
101 010448 2022-11-20 15:55:57 นางสาว พฤหัสตรี สายแก้ว ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ ดำเนินการเรียบร้อย
102 010447 2022-11-20 15:45:12 ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ ผ่องใส ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" ดำเนินการเรียบร้อย
103 010446 2022-11-20 15:31:36 นางสาว เกศริน ภูมีแหลม ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านช่อผกา ดำเนินการเรียบร้อย
104 010445 2022-11-20 15:20:54 นาง ระพีพร ปิตรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ดำเนินการเรียบร้อย
105 010444 2022-11-20 15:05:51 นาย พิรีย์ หัดประโคน ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) ดำเนินการเรียบร้อย
106 010443 2022-11-20 14:55:15 นาย จักรพันธ์ เอ็นมาก ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ดำเนินการเรียบร้อย
107 010442 2022-11-20 14:42:08 นางสาว น้ำหนึ่ง จันทวงค์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร ดำเนินการเรียบร้อย
108 010441 2022-11-20 14:30:07 นางสาว ณิชาภัทร ปะวะศรี ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" ดำเนินการเรียบร้อย
109 010440 2022-11-20 14:19:27 นางสาว สุดารัตน์ ถะเกิงสุข ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
110 010439 2022-11-20 14:08:03 นางสาว ภัทรสุดา เกาะรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านฝ้าย ดำเนินการเรียบร้อย
111 010438 2022-11-20 13:57:46 นาย พงศธร เจริญรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองผักโพด ดำเนินการเรียบร้อย
112 010437 2022-11-20 13:38:26 นาย ฉัตรชัย สนิทชัย ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
113 010436 2022-11-20 13:28:42 นาย พชร สุจินพรหม ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านม่วง ดำเนินการเรียบร้อย
114 010435 2022-11-20 13:17:45 นางสาว อริสรา สมเกศ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดหนองครก ดำเนินการเรียบร้อย
115 010434 2022-11-20 13:02:26 นางสาว จุฑามาศ บัวภา ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดโนนสำราญ ดำเนินการเรียบร้อย
116 010433 2022-11-20 12:50:37 นาย เอกวินย์ กิรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองมันปลา "กุศลสามัคคีวิทยา" ดำเนินการเรียบร้อย
117 010432 2022-11-20 12:36:41 นางสาว ฐิตินันท์ เอี่ยมรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านพะไล ดำเนินการเรียบร้อย
118 010431 2022-11-20 12:02:38 นาย ณัฐพงศ์ กุลอุปฮาด ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองพะอง ดำเนินการเรียบร้อย
119 010430 2022-11-20 11:53:35 นางสาว จีรนันท์ บุตรดีวงค์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านมะค่า ดำเนินการเรียบร้อย
120 010429 2022-11-20 11:45:23 นางสาว จิราภรณ์ ดูรูปรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย ดำเนินการเรียบร้อย
121 010428 2022-11-20 11:31:18 นางสาว ศสิญาภรณ์ อามาตย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดโคกสะอาด ดำเนินการเรียบร้อย
122 010247 2022-11-19 09:49:38 นางสาว ธิดารัตน์ จินพละ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดละลวด ดำเนินการเรียบร้อย
123 010427 2022-11-18 11:24:07 นาย นนทวัฒน์ เนินกระโทก ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ดำเนินการเรียบร้อย
124 010426 2022-11-17 22:51:23 นางสาว ดวงหทัย พรหมบุตร ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง ดำเนินการเรียบร้อย
125 010425 2022-11-17 21:22:05 นางสาว นัตตยาพร ธะนูรัมย์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา ดำเนินการเรียบร้อย
126 010424 2022-11-17 01:00:01 นางสาว จุฑามาศ ดีล้อม ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านท้องเรือ ดำเนินการเรียบร้อย
127 010423 2022-11-17 00:45:49 นาย ภาณธร ภรธนบูรณ์ ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดบ้านรุน ดำเนินการเรียบร้อย
128 010422 2022-11-17 00:23:22 นาย สุริยัน ละเมียดดี ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านกวางงอย "รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์" ดำเนินการเรียบร้อย
129 010421 2022-11-16 19:00:49 นาง ณัฐฐาพร เสือสา ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนวัดโนนสำราญ ดำเนินการเรียบร้อย
130 010420 2022-11-16 18:40:36 นาง สุดารัตน์ พิศวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดโคกสะอาด ดำเนินการเรียบร้อย
131 010419 2022-11-16 18:25:14 นาย ณัฐวัตร ตีประเคน ครูผู้ช่วย ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" ดำเนินการเรียบร้อย
132 010418 2022-11-16 17:39:46 นาย ปฏิญญา นาศา ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ดำเนินการเรียบร้อย
133 010417 2022-11-16 17:18:14 นาง กฤษณา หอกคำ ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า ดำเนินการเรียบร้อย
134 010416 2022-11-16 15:56:20 นาย ธีระนัย ไม้สูงเนิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
135 010415 2022-11-15 17:03:56 นางสาว ศิริวรรณ สระโสม ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
136 010414 2022-11-15 16:47:26 นางสาว อุไร พงศ์พัฒนจิต ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ดำเนินการเรียบร้อย
137 010413 2022-11-14 09:25:09 นาง อัจฉริยา อะนันต์ ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) ดำเนินการเรียบร้อย
138 010412 2022-11-13 23:41:49 นาง ประกอบ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ บัตรชำรุด โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ ดำเนินการเรียบร้อย
139 010411 2022-11-12 17:34:00 นาง นุสรา สุวรรณสงคราม ครูผู้สอน บัตรชำรุด โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ ดำเนินการเรียบร้อย
140 010410 2022-11-12 17:20:27 นาย บุญเลิศ บุญอำนวย ช่างปูน ระดับ ช 4 บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ดำเนินการเรียบร้อย
141 010409 2022-11-11 17:14:36 นาง จำรัด แก้วศรีใส ครูชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง ดำเนินการเรียบร้อย
142 010408 2022-11-11 16:42:42 นางสาว สุดารัตน์ ดิเรกโภค ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ดำเนินการเรียบร้อย
143 010407 2022-11-11 16:37:04 นางสาว ธนพร จำปาทอง ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ ดำเนินการเรียบร้อย
144 010406 2022-11-11 16:34:25 นางสาว ศิรประภา บำรุงแคว้น ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ ดำเนินการเรียบร้อย
145 010405 2022-11-11 16:30:34 นาย กรวิทย์ อินกะสังข์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
146 010404 2022-11-11 16:09:44 นาง อรุณศรี มณีวรรณ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) ดำเนินการเรียบร้อย
147 010403 2022-11-11 16:05:47 นางสาว ภัทรวดี หลุมแก้ว ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ดำเนินการเรียบร้อย
148 010402 2022-11-11 15:56:00 นาง นิธินันท์ ชาติรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) ดำเนินการเรียบร้อย
149 010401 2022-11-11 15:33:32 นาง อริศรา ศรีงาน ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
150 010400 2022-11-11 15:29:49 นาง ยุวรี สมอ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ดำเนินการเรียบร้อย
151 010399 2022-11-11 15:25:16 นางสาว ชุติมา ว่องวัฒนากูล ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
152 010398 2022-11-11 15:18:30 นางสาว สุดารัตน์ บุญมาก ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
153 010397 2022-11-11 15:15:49 นาง นีรนันต์ เย็นรมภ์บวรภัค ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองยาง ดำเนินการเรียบร้อย
154 010396 2022-11-11 15:05:01 นางสาว หนึ่งนุช เต็นตารัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรชำรุด โรงเรียนบ้านหนองยาง ดำเนินการเรียบร้อย
155 010395 2022-11-11 14:59:56 นาย สนอง หอมรวง ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ ดำเนินการเรียบร้อย
156 010394 2022-11-11 14:41:51 นาง ดาวเรือง สะเลิศรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง ดำเนินการเรียบร้อย
157 010393 2022-11-11 14:31:57 นาง วรรณนิษา มาประจวบ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
158 010392 2022-11-11 14:26:48 นาง ภัทรวดี บุญสอน ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
159 010391 2022-11-11 14:22:58 นาง ปิยวดี ศรีกลับ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
160 010390 2022-11-11 14:19:25 นาง ชลดา ศรีละพันธ์ ครู อันดับ คศ.1 บัตรชำรุด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
161 010389 2022-11-11 14:14:33 นางสาว พริชม์ชยาดา สนรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
162 010388 2022-11-11 14:08:32 นาย ธวัฒน์ พิมพ์โคตร ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนพระครูวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
163 010387 2022-11-11 13:55:58 นาง มัณฑนา ปรากฏหาญ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ ดำเนินการเรียบร้อย
164 010386 2022-11-11 13:50:05 นาง ณัฐวลัย จันทร์สิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
165 010385 2022-11-11 13:46:23 นาย ปรีชา พิลาสุข ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู ดำเนินการเรียบร้อย
166 010384 2022-11-11 13:42:54 นาง มาลินี อุดมพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรชำรุด โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ดำเนินการเรียบร้อย
167 010383 2022-11-11 13:39:31 นางสาว ผาณิต อนันต์ ครู อันดับ คศ.1 บัตรชำรุด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
168 010382 2022-11-11 13:35:45 นางสาว ชลากร ศิริประภา ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
169 010381 2022-11-11 13:32:45 นาง นฤมลลักษณ อินตา ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
170 010380 2022-11-11 13:26:11 นาง อุษา นาคประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนพระครูวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
171 010379 2022-11-11 13:22:19 นาง นิศานาถ ชวติ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
172 010378 2022-11-11 13:18:35 สิบเอก ยุทธนา ภัททิยะโชติ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
173 010377 2022-11-11 13:15:12 นาย ประพันธ์ กิรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
174 010376 2022-11-11 13:10:05 นาง ดอกรัก ธรรมสา ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านม่วง ดำเนินการเรียบร้อย
175 010375 2022-11-11 13:05:05 นางสาว เหมวรรณ บัวพา ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ดำเนินการเรียบร้อย
176 010374 2022-11-11 12:58:11 นาย นพแก้ว ประยูรเมธา ครูชำนาญการพิเศษ บัตรชำรุด โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
177 010373 2022-11-11 12:49:23 นาง ขนิษฐา นิวัฒนุวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรชำรุด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
178 010372 2022-11-11 02:43:51 นางสาว สุปรียา นามวงศรี ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู ดำเนินการเรียบร้อย
179 010371 2022-11-10 22:22:16 นางสาว จีรพรรณ ชำนาญทาง ครูชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียบร้อย
180 010370 2022-11-10 22:17:14 นางสาว จิดาภา งามแพง ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านพระครูน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
181 010369 2022-11-10 22:09:58 นางสาว สุชาดา สวัสดี ครูชำนาญการ บัตรชำรุด โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ดำเนินการเรียบร้อย
182 010368 2022-11-10 21:31:29 นาง นันธิกา ไปแดน ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู ดำเนินการเรียบร้อย
183 010367 2022-11-10 15:34:27 ว่าที่พันตรี สุเทพ โตโสภณ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนบ้านกวางงอย "รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์" ดำเนินการเรียบร้อย
184 010366 2022-11-10 15:30:33 นางสาว ภิญญาพัชญ์ ไชยรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล ดำเนินการเรียบร้อย
185 010365 2022-11-10 15:27:46 นาง ประภาพร วงศ์จำปา ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองปรือ ดำเนินการเรียบร้อย
186 010364 2022-11-10 15:21:49 นางสาว สุวิชาดา ยอดเจริญ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ดำเนินการเรียบร้อย
187 010363 2022-11-10 15:02:22 นาย นายคุณากร ซารัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
188 010358 2022-11-09 23:45:18 นางสาว อำภา จำนิล ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
189 010357 2022-11-07 22:57:48 นาย นายตติยฌาน โคตรประทุม ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนพระครูวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
190 010355 2022-11-03 22:57:00 นาง ยุพาภัส มวลทอง ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ดำเนินการเรียบร้อย
191 010354 2022-11-03 22:12:36 นาย สุเชษฐ สุนทรมนูกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า ดำเนินการเรียบร้อย
192 010349 2022-10-31 23:22:23 นาง ทิพวรรณ ปิ่นเพชร ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก ดำเนินการเรียบร้อย
193 010350 2022-10-31 23:14:19 นาง จันทร์ภัสสร อารมรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก ดำเนินการเรียบร้อย
194 010351 2022-10-31 23:00:30 นาง จิตตรีว์ บุญรอด ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนเบญจคามวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
195 010352 2022-10-31 22:43:31 นางสาว สุบิน ชุมจันทร์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง ดำเนินการเรียบร้อย
196 010353 2022-10-31 22:26:44 นาย ศักดิ์พล ดวงประวัติ ครู อันดับ คศ.1 เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ดำเนินการเรียบร้อย
197 010320 2022-10-31 13:06:40 นาง ชัญญานุช สัตย์ซื่อ ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) ดำเนินการเรียบร้อย
198 010321 2022-10-31 13:03:46 นางสาว สุภาวดี สุดสวาสดิ์ ครูชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านตลาดชัย ดำเนินการเรียบร้อย
199 010323 2022-10-31 12:58:15 นางสาว วิลาวัณย์ ชัยสุวรรณ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) ดำเนินการเรียบร้อย
200 010324 2022-10-31 12:53:09 นาง ลัดดา นาสาวงค์ ครูชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
201 010325 2022-10-31 12:49:05 นาง รัตติยากร ไชยปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนบ้านตลาดควาย ดำเนินการเรียบร้อย
202 010322 2022-10-31 12:01:18 นางสาว จุฑามาศ วงศ์ษา ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านสวายจีก ดำเนินการเรียบร้อย
203 010336 2022-10-31 11:49:16 นางสาว จารุชา รักษารัมย์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง ดำเนินการเรียบร้อย
204 010338 2022-10-31 11:07:21 นาง รัชนี บุตรสุด ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) ดำเนินการเรียบร้อย
205 010326 2022-10-31 11:03:04 นาง จีราภัทร ดวงกระจาย ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านตลาดควาย ดำเนินการเรียบร้อย
206 010327 2022-10-31 11:01:55 นางสาว วิลาวัลย์ พงษ์สัจจา ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านตลาดควาย ดำเนินการเรียบร้อย
207 010328 2022-10-31 11:00:44 นาง พิรุณ ลักษร ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก ดำเนินการเรียบร้อย
208 010329 2022-10-31 10:59:09 นาง วรันทยา ดอกเข็ม ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านตลาดควาย ดำเนินการเรียบร้อย
209 010337 2022-10-31 10:59:02 นาง วันเพ็ญ เกรียรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านโคกระกา ดำเนินการเรียบร้อย
210 010330 2022-10-31 10:57:33 นาง ณัฐรัตน์ ลิ่มโพธิขำกุล ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
211 010331 2022-10-31 10:56:04 นาง ณัฐธยาน์ สากระจาย ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองม้า ดำเนินการเรียบร้อย
212 010332 2022-10-31 10:55:01 นาง ธัญชนก เชื้อสาย ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
213 010333 2022-10-31 10:53:31 นางสาว น้ำฝน เก็งรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ ดำเนินการเรียบร้อย
214 010334 2022-10-31 10:52:26 นาง วิมะลา อาภรณ์รัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านสวายสอ ดำเนินการเรียบร้อย
215 010335 2022-10-31 10:50:52 นาง สมใจ อักษรณรงค์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก ดำเนินการเรียบร้อย
216 010339 2022-10-31 10:47:04 นางสาว กัญญาภัทร สำรวมจิต ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านตลาดชัย ดำเนินการเรียบร้อย
217 010340 2022-10-31 10:39:19 นางสาว หรรษา ช่วงเทียมหงส์ ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหลักเขต ดำเนินการเรียบร้อย
218 010341 2022-10-31 10:26:29 นาย ณัฎฐ์ชพงศธร ทวินันท์ ครูชำนาญการ บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
219 010342 2022-10-31 10:17:31 นาย พงษ์ยศ ปะนมรัมย์ ครูชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านตลาดชัย ดำเนินการเรียบร้อย
220 010343 2022-10-31 09:57:49 นาย นพดล เจียมรัมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
221 010348 2022-10-31 09:56:46 นางสาว ส้มลิ้ม แอมรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวิมลวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
222 010344 2022-10-31 09:45:08 นางสาว กรรณกูล ศักดิ์อลงกรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) ดำเนินการเรียบร้อย
223 010345 2022-10-31 09:27:27 นางสาว มณี พลพวก ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ดำเนินการเรียบร้อย
224 010346 2022-10-31 09:12:45 นาย สิทธินันท์ โสกงโสด ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
225 010347 2022-10-31 08:37:52 นางสาว ไพลิน วรครุธ ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านสวายสอ ดำเนินการเรียบร้อย
226 010317 2022-10-27 20:14:37 นาง สุชาลินี วงศ์มนัสนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ดำเนินการเรียบร้อย
227 010304 2022-10-27 09:19:25 นาง สุชาติ รสหอม ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ดำเนินการเรียบร้อย
228 010305 2022-10-27 09:14:02 นาง สมพร เสนาะเสียง ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านตลาดชัย ดำเนินการเรียบร้อย
229 010306 2022-10-27 09:11:44 นางสาว ชื่นจิตร คำแหงรส ครูผู้สอน บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ดำเนินการเรียบร้อย
230 010307 2022-10-27 09:01:54 นางสาว มัสทนา ชอบธรรม ครูชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร ดำเนินการเรียบร้อย
231 010308 2022-10-27 08:55:34 นางสาว บุญโชค อำพรรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร ดำเนินการเรียบร้อย
232 010309 2022-10-27 08:52:38 นาง คำสอน เฉลิมรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ดำเนินการเรียบร้อย
233 010310 2022-10-27 08:46:44 นางสาว สุธิรา กองสกูล ครูผู้ช่วย บัตรชำรุด โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
234 010313 2022-10-27 08:39:09 นาย ภคนันท์ แช่มรัมย์ ครูชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย ดำเนินการเรียบร้อย
235 010312 2022-10-27 08:32:37 นางสาว สุวรรณา พิญญาณ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ดำเนินการเรียบร้อย
236 010311 2022-10-27 08:26:37 นาง จารุวรรณ สมบูรณ์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนชื่อสกุล/เปลี่ยนชื่อตัวและเปลี่ยนชื่อสกุล โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ดำเนินการเรียบร้อย
237 010314 2022-10-27 08:22:56 นาง ศิวลักษณ์ หอมหวล ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ดำเนินการเรียบร้อย
238 010315 2022-10-27 08:19:44 นาง สุนันนทา ไพรสินธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก ดำเนินการเรียบร้อย
239 010316 2022-10-27 08:16:57 นาง ชฎากร ประเสริฐโส ครู อันดับ คศ.1 บัตรชำรุด โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) ดำเนินการเรียบร้อย
240 010318 2022-10-27 08:12:07 นาง นปภา กุยราพเนาว์ ครูชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) ดำเนินการเรียบร้อย
241 010319 2022-10-27 08:09:12 นาย วัฒนชัย ก้อนทอง ครูชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านกะชาย ดำเนินการเรียบร้อย
242 010294 2022-10-26 21:57:07 นางสาว กฤติภาวดี แม้นวงศ์ ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา ดำเนินการเรียบร้อย
243 010298 2022-10-26 21:40:33 นางสาว อนุสรา ชวนรัมย์ ครูชำนาญการ บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนบ้านบุหนองเทา ดำเนินการเรียบร้อย
244 010299 2022-10-26 21:36:17 นางสาว ปวีณา ท้าวยา ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
245 010290 2022-10-26 12:07:32 นาย ขัติยะ บุญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดโนนสำราญ ดำเนินการเรียบร้อย
246 010292 2022-10-26 12:03:34 นาย ชัยรัตน์ กรุมรัมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ บัตรชำรุด โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) ดำเนินการเรียบร้อย
247 010293 2022-10-26 11:59:56 นาง ศันสนีย์ ผิวทน ครูชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) ดำเนินการเรียบร้อย
248 010295 2022-10-26 11:53:40 นาย กฤชเพชรพชรวัชร์ เข็มเพ็ขร ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านหนองพะอง ดำเนินการเรียบร้อย
249 010296 2022-10-26 11:50:31 นาย จำลอง บุดสา ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดหนองปล่อง ดำเนินการเรียบร้อย
250 010297 2022-10-26 11:44:15 นางสาว เรณู หลอดทอง ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านบุหนองเทา ดำเนินการเรียบร้อย
251 010300 2022-10-26 11:32:57 นางสาว สิณทรัพย์สิริ เรืองรุ่งไกล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เปลี่ยนตำแหน่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
252 010301 2022-10-26 10:29:39 นาง วัชราภรณ์ โภคสูงเนิน ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
253 010302 2022-10-26 09:26:40 นาย มานพ คงเสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ บัตรชำรุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
254 010303 2022-10-26 09:23:25 นางสาว ศิริกุล สุขตาม ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา ดำเนินการเรียบร้อย
255 010270 2022-10-25 14:44:55 นาง วรัฏฐา จิตพล ครูชำนาญการพิเศษ บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
256 010271 2022-10-25 14:36:19 นาง กาญจนา โคทะกา ครูผู้สอน ขอมีบัตรครั้งแรก โรงเรียนบ้านหนองไฮ ดำเนินการเรียบร้อย
257 010272 2022-10-25 14:30:04 นาง นงนุช จมมะเริง ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
258 010273 2022-10-25 14:25:43 นาง วันปภัช สุขเสริม ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านห้วยศาลา ดำเนินการเรียบร้อย
259 010274 2022-10-25 14:17:53 นาง นพวรรณ ทัดคุ้ม ครูชำนาญการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) ดำเนินการเรียบร้อย
260 010275 2022-10-25 14:10:06 นางสาว ระวิวรรณ พระวงค์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ดำเนินการเรียบร้อย
261 010276 2022-10-25 14:03:43 นาง วราพรณ์ พิมพ์ละมาศ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดโคกสะอาด ดำเนินการเรียบร้อย
262 010277 2022-10-25 14:00:27 นางสาว สายบัว เกตุชาติ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ดำเนินการเรียบร้อย
263 010268 2022-10-25 13:56:28 นาย จุลพล พูนมาลัย ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
264 010262 2022-10-25 13:55:05 นางสาว ญาดา ตุ่นกระโทก ครู อันดับ คศ.1 บัตรชำรุด โรงเรียนเรืองทองสามัคคี ดำเนินการเรียบร้อย
265 010278 2022-10-25 13:53:52 นาง วารุณี สุรโยธี ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ดำเนินการเรียบร้อย
266 010269 2022-10-25 13:50:10 นางสาว กมลลักษณ์ จำปาศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ ดำเนินการเรียบร้อย
267 010279 2022-10-25 13:49:52 นาง จุฑามาศ วิเศษนคร ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ดำเนินการเรียบร้อย
268 010280 2022-10-25 13:45:59 นาง พิกุล ศรีทัพไทย ครูชำนาญการพิเศษ บัตรสูญหาย/ถูกทำลาย โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
269 010249 2022-10-25 13:45:13 นาง อนงค์ เหลาฉลาด ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ดำเนินการเรียบร้อย
270 010263 2022-10-25 13:44:13 นางสาว อัจฉรา ใจนวน ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านหนองไฮ ดำเนินการเรียบร้อย
271 010281 2022-10-25 13:42:30 นาง ศศิธร พรมนัส ครู อันดับ คศ.1 บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดโกรกประดู่ ดำเนินการเรียบร้อย
272 010282 2022-10-25 13:39:14 นาง บังอร สุทธิ์วงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ดำเนินการเรียบร้อย
273 010264 2022-10-25 13:38:00 นาง ทิพย์สุดา ละมุล ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก ดำเนินการเรียบร้อย
274 010251 2022-10-25 13:37:33 นาย อาภากร ศุภเลิศ ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ ดำเนินการเรียบร้อย
275 010283 2022-10-25 13:35:55 นางสาว นาชากร ศรีทอง ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านหนองไทร ดำเนินการเรียบร้อย
276 010252 2022-10-25 13:35:08 นาย อนุชา สีดาชมภู ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านหินโคน "คุรุราษฎร์บำรุง" ดำเนินการเรียบร้อย
277 010253 2022-10-25 13:32:41 นางสาว กัญธิมาภรณ์ แสดรัมย์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดหนองกะทิง ดำเนินการเรียบร้อย
278 010284 2022-10-25 13:32:23 นาย จาฎุพจน์ เกตสำเภา ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดโกรกประดู่ ดำเนินการเรียบร้อย
279 010265 2022-10-25 13:30:30 นาย นิรุจณ์ บุญเย็น ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ดำเนินการเรียบร้อย
280 010254 2022-10-25 13:30:20 นาง ชไมพร วงษ์สุรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ "โนนตะครองโคกใหม่วิทยา" ดำเนินการเรียบร้อย
281 010285 2022-10-25 13:29:41 นาย วีระยุทธ สมพรศักดิ์ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ดำเนินการเรียบร้อย
282 010255 2022-10-25 13:27:19 นางสาว ดวงดาว เมาะราษี ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ "โนนตะครองโคกใหม่วิทยา" ดำเนินการเรียบร้อย
283 010286 2022-10-25 13:26:21 นาย สมยศ นามแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนจันทราวาส "คุรุราษฎร์วิทยา" ดำเนินการเรียบร้อย
284 010266 2022-10-25 13:24:53 นาย ประชัน จันทร์อบ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดโคกสะอาด ดำเนินการเรียบร้อย
285 010256 2022-10-25 13:23:31 นางสาว วราภรณ์ เชษฐา ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านนาศรีนวล ดำเนินการเรียบร้อย
286 010287 2022-10-25 13:22:20 นาย รัฐพล วิลัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ดำเนินการเรียบร้อย
287 010257 2022-10-25 13:20:30 นาง กฤติมา สารรัมย์ ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ "โนนตะครองโคกใหม่วิทยา" ดำเนินการเรียบร้อย
288 010291 2022-10-25 13:18:46 นางสาว ขนิษฐา ผสมหงษ์ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" ดำเนินการเรียบร้อย
289 010267 2022-10-25 13:17:45 นาง ฐานิศวร์ กิจพิสิฐปรีชา ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดหนองครก ดำเนินการเรียบร้อย
290 010258 2022-10-25 13:17:15 นาย ปัญญา โสตถิยาภรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์ 5) ดำเนินการเรียบร้อย
291 010288 2022-10-25 13:15:57 นาย พนัส ด้วงเอก ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านลุงม่วง ดำเนินการเรียบร้อย
292 010289 2022-10-25 13:13:09 นางสาว กรรณิกา เส็งนา ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
293 010259 2022-10-25 13:13:02 นาย ภีมวัฒน์ วันท่าค้อ ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
294 010260 2022-10-25 13:09:52 นาง รัตนพร วาจาดี ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ดำเนินการเรียบร้อย
295 010250 2022-10-25 13:00:07 นาง วิลาวัณย์ รู้รักดี ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ดำเนินการเรียบร้อย
296 010248 2022-10-25 11:47:26 นาง จิตพิมาน นาประจักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
297 010261 2022-10-25 00:48:59 นาง เปรมฤดี อนันตะสุข ครู อันดับ คศ.1 บัตรหมดอายุ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
298 010246 2022-10-19 10:55:41 นาย นพนรรจ์ เติมทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
299 010245 2022-10-18 08:57:35 นาย สันติ บำรุงธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ ดำเนินการเรียบร้อย
300 010244 2022-10-18 01:59:32 นางสาว นิสยาการณ์ ชนะค้า ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
301 010242 2022-10-17 12:05:15 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภานุมาศ เสาร์สิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ดำเนินการเรียบร้อย
302 010243 2022-10-17 02:03:21 นาย กิติชัย ตุพิมาย ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก ดำเนินการเรียบร้อย
303 010240 2022-10-12 09:09:52 นางสาว นิลวรรณ หลักงาม ครู อันดับ คศ.1 เปลี่ยนตำแหน่ง โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ ดำเนินการเรียบร้อย
304 010241 2022-10-12 09:07:47 นาง กัลยา พร้อมโตนด ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ดำเนินการเรียบร้อย
305 010239 2022-10-11 15:12:03 นาย นิวัฒน์ อะรัญ ครูชำนาญการ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านสวายสอ ดำเนินการเรียบร้อย
306 010238 2022-10-10 10:14:18 นาย กฤศวรรธน์ พิลาล้ำ นิติกรปฏิบัติการ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
307 010237 2022-10-10 09:18:47 นาง ทิพภัสสร ยุทธเก่ง ครูชำนาญการพิเศษ ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด โรงเรียนบ้านตลาดควาย ดำเนินการเรียบร้อย
308 010235 2022-10-10 08:24:55 นาง ธนิตา แก่นสา ครูชำนาญการพิเศษ บัตรหมดอายุ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ ดำเนินการเรียบร้อย
309 010236 2022-10-10 08:22:09 นาง นิรมล เนียมสุริยะ ครูผู้สอน บัตรหมดอายุ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ดำเนินการเรียบร้อย

คำร้องขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับบำเหน็จบำนาญ)

ลำดับ รหัสคำร้อง วันที่ทำรายการ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เหตุผลที่ยื่นคำขอ โรงเรียน/หน่วยงาน สถานะรายการ
1 4046 2023-01-27 14:23:11 นาง คำจันทร์ สมลิคุณ ครูชำนาญการพิเศษ เกษียณปกติ โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 4045 2023-01-24 13:04:03 นาย เทียรคำ ประนามะตัง ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ เกษียณปกติ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี ดำเนินการเรียบร้อย
3 4044 2023-01-18 14:10:29 นาง มะลิ ชอบบนกลาง ครูชำนาญการพิเศษ เกษียณปกติ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา ดำเนินการเรียบร้อย
4 4043 2023-01-17 14:03:03 นาง ดาราทิพย์ ศรีพรหม ครูชำนาญการพิเศษ เกษียณปกติ โรงเรียนบ้านพระครูน้อย ดำเนินการเรียบร้อย
5 4042 2023-01-17 09:22:13 นาย วัชรนันทน์ อาจเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เกษียณปกติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
6 4041 2023-01-10 15:04:11 นาย ดำรง เปรือรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ เกษียณปกติ โรงเรียนบ้านหนองค่าย ดำเนินการเรียบร้อย
7 4040 2023-01-08 11:08:21 นาย อมตะ อนุสิทธิ์ ครูชำนาญการ เกษียณโครงการก่อนกำหนด โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ดำเนินการเรียบร้อย
8 4039 2022-12-27 15:28:54 นาง วงเดือน พูนไชย ครูชำนาญการ เกษียณโครงการก่อนกำหนด โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดำเนินการเรียบร้อย
9 4038 2022-12-27 15:17:54 นาง ลัดดา ชัญถาวร ครูชำนาญการพิเศษ เกษียณปกติ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดำเนินการเรียบร้อย
10 4037 2022-12-23 09:42:28 นาง ธัญญารัตน์ กะสินรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ เกษียณปกติ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ดำเนินการเรียบร้อย
11 4036 2022-12-22 15:06:35 นาง สุคนธ์ ใจเสน ครูชำนาญการพิเศษ เกษียณปกติ โรงเรียนบ้านดอนหวาย ดำเนินการเรียบร้อย
12 4035 2022-12-22 13:17:13 นาง ศิริขวัญ ศรีภักดี ครูชำนาญการ เกษียณโครงการก่อนกำหนด โรงเรียนบ้านมาบสมอ ดำเนินการเรียบร้อย
13 4034 2022-12-15 21:38:51 นาย ทรงศักดิ์ สิรัมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ เกษียณปกติ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ดำเนินการเรียบร้อย
14 4033 2022-12-15 21:26:04 นางสาว บุญตา เสาวพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ เกษียณปกติ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง ดำเนินการเรียบร้อย
15 4027 2022-11-24 23:45:18 นาง แสงจันทร์ พุทวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ เกษียณปกติ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ดำเนินการเรียบร้อย
16 4028 2022-11-24 23:45:18 นาย เชษฐ์วรินทร์ อ่างรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ เกษียณปกติ โรงเรียนบ้านฝังงา ดำเนินการเรียบร้อย

กลุ่มบริหารงานบุคคล | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

50 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000

โทรศัพท์ : 044-613034 อีเมล์ : personbr1.2019@gmail.com

ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นางสาวจรรยารักษ์ อินไชยา